logo
Skip to content

Приветствие на г-жа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при откриването на конференция на тема „Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната“, организирана от Икономическия и социален съвет на България, 9 май 2023 г.

Уважаема госпожо Русинова,

Уважаеми колеги и гости,

От името на управителя на Българската народна банка и от мое име бих искала да приветствам участниците в днешната дискусия и да благодаря на организаторите от Икономическия и социален съвет за отправената към нас покана. Икономическият и социален съвет с неговата изявена и активна позиция по важни за развитието на страната ни въпроси, както и с широкото представителство на структурите на гражданското общество в него, е особено подходящ домакин на днешното събитие.

Нашето общество има нужда от провеждане на такива дискусии, в които за единната европейска валута се говори професионално и открито, с широкото представителство на националните институции, работодателите, синдикатите, потребителите, както и на гости от държави, които вече са въвели еврото и отчитат реалните резултати от това върху икономиката и финансите си.

Съгласно публично достъпната информация от Европейската централна банка (ЕЦБ), днес еврото е национална валута на 20 държави от общо 27 държави – членки на Европейския съюз (ЕС), и на повече от 346 милиона европейци. Както е известно, последната държава, присъединила се към еврозоната, е Хърватия, считано от 1 януари 2023 г. Опитът на Хърватия, както и на присъединилите се преди нея държави – Естония през 2011 г., Латвия – през 2014 г. и Литва – през 2015 г., представители на които присъстват на днешната дискусия, е особено ценен за нас. Все по-разширяващата се територия, която единната европейска валута обхваща, позволява да се използват пълноценно всички предимства на единния пазар при по-ниски трансакционни разходи, по-интегрирана европейска икономика, подобряване на възможностите за търговия, инвестиции и конкуренция.

Българската народна банка, съвместно с Министерството на финансите и банковата общност в страната, работи активно в рамките на своите компетенции по изпълнение на дейностите, предвидени в Националния план за въвеждане на еврото в Република България1. Банката е водеща институция в Работна група „Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции“, създадена към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. В рамките на тази група са организирани три подгрупи, всяка от които се ръководи от подуправител на БНБ в рамките на дейностите, попадащи в неговия ресор.

Нашите специалисти участват при изработването на националната правна рамка, свързана с въвеждане на еврото. Законът за въвеждане на еврото в Република България, който вече е изготвен, представлява основният нормативен акт, който регламентира правилата и процедурите, свързани с въвеждане на еврото в страната при прилагане на принципите на прозрачност, информираност и максимална защита на потребителите. Работна група в Българската народна банка подготви проект на нов Закон за Българската народна банка, който има за цел да въведе всички необходими промени в политиките, дейностите и операциите, изпълнявани от централната банка, в съответствие с изискванията на Договора за функциониране на Европейския съюз, Устава на Европейската централна банка и Европейската система от централни банки и останалите приложими правни актове.

Работим в близко сътрудничество и много добра комуникация с Европейската централна банка по всички технически въпроси, свързани с промени в системите и процесите, изпълнявани от Българската народна банка като бъдещ участник в Евросистемата – системата от централни банки, която обхваща ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки, чиято валута е еврото.

По всички аспекти, свързани с подготовката за въвеждане на еврото в страната, ще имаме възможност да коментираме днес с представители на българските институции и с участници от държави, които вече са въвели еврото като национална валута и могат да споделят техните впечатления от протичането на процеса и ефектите върху техните икономики и институции.

Пожелавам интересна и ползотворна работа на участниците в дискусията!

____________

1 Приет от Министерския съвет през май 2022 г.


Изтегли DOC (43 KB)