logo
Skip to content

Изявление на г-н Иван Искров, управител на БНБ, по случай подписването на Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, 25 април 2005 г.

Уважаеми дами и господа,

Имам огромното удоволствие да ви поздравя с подписания днес Договор за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз (ЕС). Това е едно забележително историческо събитие, последна и дългоочаквана стъпка към пълноправното членство на България в Европейския съюз.

Пътят, изминат до постигането на тази заветна цел, започна с подписването на Европейското споразумение за асоцииране на България към Европейската общност през 1993 г., влязло в сила през февруари 1995 г., продължи с иницииране на преговорите по присъединяването през февруари 2000 г. и тяхното успешно приключване през юни 2004 г. Дотук ни доведоха не само огромното желание на българския народ и народите от ЕС към обединение, но и усилията, упоритият труд и ангажираност на няколко български правителства, държавната администрация, Народното събрание, държавните глави. Подписването на договора е епохално събитие, радващо се на изключително национално съгласие, пример за координация и взаимодействие между всички държавни и обществени институции за постигането на приоритетна цел от национално значение.

В качеството си на една от най-старите публични институции в България от изключително значение за функциониране на икономиката, БНБ направи своя съществен принос за успешното водене на преговорите и подготовката на Договора за присъединяване, като експерти от централната банка участваха в 7 работни групи: „Икономически и паричен съюз”, „Свободно движение на капитали”, „Свободно предоставяне на услуги”, „Статистика”, „Защита на потребителите и тяхното здраве”, „Финансов контрол”, „Лисабонска стратегия”. БНБ активно работи по изпълнение на ангажиментите по Договора за присъединяване. Постигната е пълна хармонизация на българското право с директивите на ЕС в областта на капиталовата адекватност на банките, презграничните кредитни преводи, електронните платежни инструменти и окончателност на сетълмента в платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа. Много е направеното и продължава да се работи в областта на статистистическата информация за Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и Евростат.

БНБ, тази богата на традиции институция, постоянно се стреми към обновление и усъвършенстване, с цел все по-ефективно да осъществява своята мисия и делегираните и отговорности в съвременната, динамична и информационна среда. Благодарение на измененията в Закона за БНБ, приет през 2005 г., БНБ получи своята безусловна независимост, за да може възможно най-ефективно да преследва своята основна цел – поддържане на ценова стабилност посредством осигуряване на стабилен валутен курс до присъединяването ни към еврозоната, а също така плавно, безпроблемно и устойчиво функциониране на финансовата система. Независимостта, естествено, е съпътствана от отговорността на БНБ да функционира по комуникативен и прозрачен начин, при възможно най-ефективно разпределение на ресурсите.

Днешният ден бележи началото на все по-нарастващата роля на България в общия процес на взимане на решения в институциите на ЕС. Придобивайки статут на наблюдател, от днес БНБ ще бъде представлявана на заседанията на Генералния съвет и Управителния съвет на ЕЦБ, на комитетите на ЕЦСБ и на събранията на ЕКОФИН. Още отсега ще имаме възможността да участваме в дискусии и да предизвикваме консултации по въпроси, касаещи нашите интереси в институциите на ЕС.

На днешния ден нека всички се поздравим за блестящите резултати, за успеха, постигнат с много труд. Какво предстои пред БНБ? – още много труд и все по-разширяващи се отговорности. През следващата, малко повече от година и половина до пълноправното ни членство в ЕС, ни предстои интегриране на информационните системи между БНБ и ЕЦБ, иницииране на преговори за възможно най-скорошно участие в новия валутен механизъм ERM II при запазване на валутния борд. След членството в ЕС задълженията и отговорностите се разширяват, като БНБ става пълноправен член на ЕСЦБ с право на глас и задължения за предоставяне на информация, становища, анализи, както и спазване на условията на ERM II. В последствие членството ни в еврозоната ще доведе до участие във формирането на общата парична политика в ЕЦБ, влияние върху единната статистическа дейност на ЕЦБ и Евростат, пълно интегриране на платежната система в България с тази в еврозоната.

От възможно най-бързото ни присъединяване към еврозоната изгодите са много и добре известни: пълно премахване на бариерите пред външната търговия; разширени възможности за споделяне на риска и диверсификация; достъп до развити финансови пазари, стимулиращ развитието на местния финансов пазар; увеличаване на конкуренцията, конкурентноспособността и финансовите иновации. Безусловният ангажимент за поддържане на ценова стабилност преди и след въвеждане на еврото води до минимизиране на инфлационната рисковата премия, което намалява лихвите, особено на тези по дългосрочните кредити. Създава се благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие и просперитет. Поради това, че съществуват ясни, точни и необратими етапи и ангажименти в процеса на присъединяването на България към еврозоната и фактът, че финансовите пазари реагират сравнително бързо на промени в очакванията, в голяма степен изгодите ще могат да бъдат извлечени и преди датата на членство в еврозоната.

Интеграционният процес несъмнено носи икономически ползи на всички страни в Европа, но той не се ограничава само до там. С подписването на договора ние сме пълноправни членове на общност от сродни държави, с които споделяме общи демократични идеали и ценности, общи виждания за бъдещето, постигане на просперитет, благосъстояние и устойчиво развитие. Една общонационална мечта е вече осъществена!

Благодаря за вниманието.


Изтегли DOC (40 KB)