logo
Skip to content

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Асоциацията на търговските банки, 5 декември 2005 г.

Уважаеми г-н председател на Народното събрание на Република България,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми г-н министър на финансите,

Уважаеми г-н председател на Сметната палата,

Дами и господа,

Скъпи колеги,

Изключително ми е приятно да бъда днес с Вас, за да отпразнуваме заедно професионалния празник на банкера, така, както правим от 1992 г. Днес за трети път в качеството ми на управител на БНБ имам честта и удоволствието да поздравя банковата общност с професионалния й празник. Не мога със задоволство да не отбележа, че един от публично поетите от мен ангажименти вече се реализира - силно активизиране на диалога между представителната организация на търговските банки и БНБ. Днес никой не може да сравнява АТБ с множеството „паркетни организации”, съществуващи в страната. АТБ днес е един от най-активните и солидни партньори на централната банка.

Изтичащата 2005 г. бе много успешна за страната ни, за националната икономика и в частност за банковия сектор. Данните до момента показват, че имаме всички основания да очакваме, че през 2005 г. ще реализираме най-високия темп на икономически растеж от началото на икономическите реформи в страната и този висок темп на растеж най-вероятно ще се запази и през 2006 г. Заетостта и доходите на домакинствата нарастват, което, съпроводено с растящата инвестиционна активност в икономиката, създава много добра среда за развитие на банковия сектор.

Състоянието на банковата система не може да бъде
определено по друг начин освен като изключително добро

За 2005 г. очакваме балансът на банковия сектор да нарасне с 25% спрямо предходната година и да достигне 31 млрд. лева. Печалбата вероятно ще достигне 580 млн. лева, което ще е нарастване от 37.8% спрямо 2004 г. Независимо от силната конкуренция на кредитния пазар и последващото намаление на лихвените проценти по кредитите възвръщаемостта на активите (ROA) на банковата система нарасна от 2.06% през 2004 г. до 2.23% към септември 2005 г., на което ниво очакваме да се запази до края на текущата година. Възвръщаемостта на капитала (ROE) също нарасна, като очакваме да достигне 23% през 2005 г. при 20% през 2004 г. За сравнение в ЕС тези показатели за 2004 г. са съответно 0.5% възвръщаемост на активите и 12.2% възвръщаемост на капитала.

Същевременно през 2005 г. банковите мениджъри успяха да запазят качеството на портфейлите, като процентът на редовните кредити слабо намаля - от 92.9% в края на 2004 г. до 92% към септември 2005 г. Растежът на класифицираните кредити, особено в частта на кредита за домакинствата, бе една от основните причини БНБ да увеличи минималното ниво на провизии за тези кредити. Предприетите от БНБ мерки за намаляване на темповете на растеж на кредита за частния сектор, както и натискът от надзорните органи за увеличение на капитала на някои банки през годината (в това число и чрез хибридни инструменти), определи по-слабото намаление на капиталовата адекватност на банковата система в сравнение с предходната 2004 г. независимо от нарастването на рисковия компонент на активите. В края на месец октомври 2005 г. капиталовата адекватност на банковата система е 15.9% при 16.6% в края на 2004 г. – ниво, което от гледна точка на финансовата стабилност напълно удовлетворява централната банка.

Политиката на БНБ, засягаща дейността на банковата
индустрия, бе напълно предвидима и разбираема за банковата индустрия

В началото на тази година БНБ предприе мерки, които бяха насочени към допълнително заздравяване на капацитета на банките за управление на кредитния риск и другите основни рискове, заздравяване на капиталовата им база и стабилизация на темповете на нарастване на кредита за частния сектор до едно умерено равнище, което може да бъде поддържано в средносрочен период. В края на март и началото на април тази година обаче немалка част от колегите в банковия сектор предприеха действия, които целяха заобикаляне на мерките на БНБ и следователно намаляване на тяхната ефективност по отношение на ограничаване на темповете на растеж на кредита. Реакцията на централната банка показа, че в случаите, когато сме дефинирали определени цели, имаме волята да наложим тази политика. Резултатите от действието на мерките показват, че в края на тази година ще постигнем растеж на кредита в границата около 30%. С решението си за промяна в Наредба №21 от началото на ноември УС на БНБ продължи действието на мерките до края на 2006 г., като подобри регулацията, така че да се гарантира постигането на вече приетите в началото на годината референтни стойности за нарастване на кредита за частния сектор за 2005 и 2006 г.

За наше огромно съжаление през тази година БНБ отне лиценза на Международната банка за търговия и развитие. Този акт на централната банка трябва да се разглежда като много ясен сигнал от наша страна, че предвид изключителната важност на банковите институции за финансовата стабилност и икономиката на страната БНБ няма да толерира отклонения от стандартите за добра банкова практика.

Добър пример за съвместна работа, чуваемост и диалог между БНБ и банковата общност е продажбата на търговските банки на акции на БОРИКА. До момента успяваме да осъществим много добро взаимодействие между акционерите на БОРИКА. Считам, че този модел на работа в много голяма степен може да бъде използван и при решаването на въпроса с налично-паричното обращение.

Процесът на нарастване на конкуренцията ще продължава да се задълбочава и ще води до нарастване на броя и качеството на предлаганите услуги. По-високата конкуренция, която с приближаването на страната към членство в ЕС и въвеждането на единния банков паспорт ще нарасне, неизбежно ще задълбочи процеса на окрупняване в банковата система. Не може да се отрече, че с изключително консервативната си политика по отношение на лицензирането на нови банки БНБ силно подкрепи процеса на привличане на стратегически партньори от търговските банки. Друг е въпросът кой и в каква степен успя да се възползва от тази политика. Но за немалка част от Вас 2006 г. ще е ключова година за вземане на стратегическо решение за мястото Ви на националния банков пазар. От 2007 г. ние ще сме част от европейския пазар на банкови услуги, което на практика означава, че стойността на лиценза като съществен нематериален актив ще клони към нула.

Какво предстои през 2006 г.?

За щастие проведените наскоро парламентарни избори потвърдиха очакванията ни, че новата 2006 г. подобно на всички години от 1997 г. насам ще ни донесе политическа предсказуемост по отношение на следваната макроикономическа политика. Ясните ангажименти от страна на управляващото мнозинство и новото правителство, изразени в правителствената програма, за безусловна подкрепа на режима на паричен съвет и отговорна фискална политика дават увереност за здрава база за развитие на икономиката. През идната година БНБ и правителството ще трябва да извършат техническата подготовка, така че след присъединяването на страната към ЕС да можем много бързо да се присъединим и към Валутния механизъм II при запазване на съществуващия режим на паричен съвет. Това ще ни позволи да се придвижим и към присъединяване към еврозоната във времевия хоризонт 2009 - 2010 г.

Много важна рамка за банковия сектор в страната ще бъде новият закон за кредитните институции. Проектът на закон ще бъде завършен до края на тази година и ще бъде разпространен за консултации с банките през първото тримесечие на 2006 г. С проектозакона се прилагат напълно общите разпоредби на новоприетата европейска директива за осъществяването на дейност от кредитните институции и тяхната капиталова адекватност, както и частично на директивата за реорганизацията и прекратяването на кредитни институции. Най-интересната новост в проекта е въвеждането на т.нар. „единен банков паспорт”, както и на понятието кредитна институция, която освен банка ще урежда и дружеството за електронни пари.

Съвместно с КФН вече изготвихме законопроект за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. През първото тримесечие той ще се съгласува с банковата и финансова общност. Законът ще даде дефиниция на финансов конгломерат, ще определи методите за изчисляване на капиталовите му изисквания, както и начините за надзорна координация.

В напреднала фаза е проект на нова наредба за капиталова адекватност. През второто тримесечие на 2006 г. тя ще се изпрати за дискусии на банките и ще бъде приета веднага щом се приеме новият банков закон. С нея ще се дефинират изискванията и редът за определяне на капиталовата адекватност по правилата на Новото споразумение за капитала (Базел ІІ).

През 2006 г. трябва да бъде завършен проектът за въвеждане на международен формат на банковите сметки (IBAN) в националната банкова система, съответстващ на формата, използван в страните от Европейския съюз. IBAN стандартът е необходим елемент за реализирането на Единната европейска платежна зона (SEPA). Международният идентификатор на банковата сметка осигурява извършване на презгранични клиентски преводи без грешки, дава възможност за лесна идентификация и валидация и създава потенциал за пълно автоматизиране на обработката на клиентски плащания (STP) при минимални промени в платежните системи, като улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания в чужбина. Внедряването на IBAN стандарта в България е мащабен проект, в който участват БНБ, Асоциацията на търговските банки, всички търговски банки, системните оператори, Националния осигурителен институт и Министерството на финансите. Изпълнението на проекта едновременно с промените в правната рамка, регулираща платежната система, оказва влияние върху съществуващата инфраструктура, действащите платежни системи, всички участници в системите, както и техните клиенти. Успешната реализация на проекта в зададения от нас период - 1 юни 2006 г., налага мобилизиране на финансови и човешки ресурси от страна на търговските банки, системните оператори и БНБ.

През тази година в областта на налично-паричното обращение БНБ започна осъществяването на приетата стратегия за гарантиране на необходимата степен на чистота, сигурност и ефективност на емисионно-касовите операции на територията на страната в съответствие с изискванията на ЕЦБ. През октомври тази година БНБ прие новата Наредба №18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, която ще служи за основа на развитието на модела за организация на касовите операции в страната. Работната група от представители на БНБ и АТБ ще договори и предложи до края на тази година изгодно за банковата общност и обществото като цяло решение за организацията на налично-паричното обращение. Отчитайки сроковете, залегнали в Наредба №18, считаме, че постигнатото между нас решение трябва да бъде реализирано не по-късно от края на първото тримесечие на 2006 г. В допълнение на общите усилия, които ние заедно полагаме за организация на налично-паричното обращение, УС на БНБ взе решение за създаването на модерен касов център. Избрано е мястото за построяването му, придобита е собствеността върху него и вече е създадена необходимата вътрешна организация за управление на проекта. След 2008 г. касовият център да бъде единственото място, където БНБ ще предлага регламентираните от ЕЦБ безплатни касови услуги. Всички други услуги ще се предлагат на пазарен принцип.

С изработването на проект на закон за потребителското кредитиране в началото на годината БНБ постави началото на процес за по-добро осведомяване на потребителите на банкови услуги относно цената на кредита и рисковете, които са следствие от натрупването на дълг. Споразумението между търговските банки, което ще влезе в сила от 7 декември, е стъпка в правилна посока. Това обаче трябва да се разглежда като първата стъпка. Тези ангажименти трябва да се разпространят и върху другите видове кредити (да не се отнасят само за потребителските кредити). Нещо повече, когато се предлагат кредити в чуждестранна валута, различна от евро, трябва ясно да се обяснява на потребителите размерът на потенциалния валутен риск, който се крие в този вид кредити. Показателен пример са кредитите, деноминирани в швейцарски франкове, където рекламната стратегия на търговските банки акцентира единствено върху размера на лихвата. Предлагането на 20 – 25-годишни кредити във валута, различна от левове и евро, крие големи рискове за кредитополучателите, особено в случаите, когато това са домакинства, които нямат знание и опит за застраховане срещу валутен риск. Нещо повече, за професионалната общност е ясно, че е много трудно, ако не невъзможно, прогнозирането на динамиката на валутните курсове.

Уважаеми дами и господа,

Настъпващата 2006 ще е годината, в която всеки един от нас със своята работа ще допринесе за подготовката и фактическото присъединяване на България към ЕС. Имаме всички основания да очакване една благотворна и успешна за страната и банковия сектор година. Нека всеки един от нас даде максималното, на което е способен, за да бъде страната ни част от обединена Европа на 1 януари 2007 г.

Преди да завърша, искам да Ви пожелая здраве и много успехи през настъпващата 2006 г., както и много весели и щастливи коледни и новогодишни празници.

Благодаря Ви за вниманието.


Изтегли DOC (70 KB)