logo
Skip to content

Изказване на г-н Цветан Манчев1, доктор по икономика, подуправител на БНБ, пред конференцията „Финансови знания и защита на индивидуалния потребител на финансови услуги”, София, 14 октомври 2005 г.

Уважаеми дами и господа,

Присъединяването на БНБ към ЕСЦБ придава уникален характер на институцията. От една страна, БНБ трябва да се придържа към общата политика в рамките на ЕСЦБ и тази политика трябва да бъде разбрана както от служителите вътре в банката, така и от българските финансови пазари и общественост. От друга страна, се запазват традиционните функции и отговорности на централната банка в условията на паричен съвет до въвеждането на еврото. Тази нова роля на БНБ изисква разширяване на нейната комуникация. Предоставянето на информация и анализа на отзвука от нея добива още по-висок приоритет за централната банка. Успешно осъществената комуникационна политика ще допринесе за ефективното интегриране на БНБ в ЕСЦБ и качественото изпълнение на новите цели и задачи на банката.

Ръководени от горното разбиране за ролята на БНБ и от философията, че един от основните елементи за поддържането на стабилна и конкурентоспособна финансова система е наличието на добре информирана общественост, ние приехме Стратегия за развитие на БНБ 2004 – 2009 г. Тя постави основа за провеждане на активна политика на комуникация с обществото за разясняване на целите и задачите на централната банка с оглед осигуряване висока степен на обществено доверие в институцията.

Комуникационната стратегия, която БНБ e изготвила и скоро ще приеме като развитие на общата си Стратегия до 2009 г., ще бъде първият акт от подобен род за банката. Тя ще използва опита, натрупан от прилагането на Комуникационната стратегия на българското правителство във връзка с членството на страната в ЕС през последните години. БНБ вече има редица успешно осъществени съвместни инициативи с правителството по споменатата стратегия. През всяка от последните две години с участието на БНБ бяха реализирани семинари за медиите по въпроси, свързани с въвеждането на еврото в България и те ще станат традиционен форум и през следващите години за обмяна на натрупания опит в държавните институции. През тази година БНБ за първи път организира и семинар по проблемите на въвеждането на еврото с участието на представители на ЕЦБ и НЦБ на поне 8 страни членки на високо равнище, който беше отразен широко от българската преса.

Тези първи стъпки ни дават кураж да създадем и следваме предварително установена програма на обмяна на информация и образование на обществото. Този своеобразен диалог с обществото е елемент от подготовката на присъединяването на България към Европейския съюз, а на по-късен етап и към Икономическия и паричен съюз. Информираността на обществеността за новите икономически реалности и предстоящи събития считаме за решаващо условие за успешното интегриране на БНБ в Европейската система на централните банки.

Възприемането на принципите и средствата на комуникационната политика на ЕЦБ, както и изпълнението на ангажиментите на БНБ като част от ЕСЦБ налагат редица промени в комуникационната дейност на банката. Динамиката на българската икономика и предизвикателствата пред нея, както и бързото развитие на пазара на банкови и финансови услуги налагат добрата информираност на обществеността. Разбирането на политиката на централната банка и на предизвикателствата пред нея е ключов фактор за осигуряване на обществена и институционална подкрепа за извършваните реформи.

С последните изменения и допълнения на Закона за Българската народна банка бе постигната институционална, функционална, финансова и персонална независимост на БНБ в съответствие с изискванията на Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. За да запази легитимността си, една независима централна банка трябва да се отчита пред демократичните институции и обществеността за действията си при изпълнението на нейните цели и задачи. По този начин прозрачността на дейността на централната банка балансира нейната независимост. Ефективната комуникация с публиката е основен приоритет за всяка ЦБ, тъй като прозрачността допринася за ефективността на политиката на банката и постигането на нейните цели.

Важността на външните комуникации на БНБ ще нарасне допълнително при подготовката за присъединяване на България към Икономическия и паричен съюз. БНБ ще трябва да въведе нова парична единица - еврото. Предвид тези предизвикателства ще бъде създадена работна група, съставена от експерти по комуникациите, която да изготви адекватни на целта за въвеждане на еврото принципи и средства на комуникационна политика.

В общия подход на БНБ за постигане целите на ефективна комуникация са залегнали следните ръководни принципи:

• Съобщенията относно политиката на БНБ се правят на “един глас”. Тоест съобщенията трябва да са ясни и унифицирани и трябва да се изпращат, без да се дискриминира никоя страна или медия;

• Банката не продава информация на медиите в замяна на благоприятно интерпретиране на факти, не допуска изтичане на информация за съдържанието на изказвания, преди да бъдат направени, нито провежда селективни брифинги преди извършването на промени в политиката;

• Банката разчита на своя управител, на членовете на УС и на служителите от Връзки с обществеността, за да пропагандира своята политика и да осигурява прозрачността;

• Деликатна информация се дава, доколкото е възможно, едновременно на всички, за да има равнопоставеност на заинтересованите страни - пазари и медии;

• Банката възприема по-дългосрочна позиция в публичните дебати и не реагира прекалено силно на краткосрочни критики на политиката и мерките й;

• Банката се стреми да повиши общото ниво на информираност на обществеността и да популяризира ролята си във финансовата система.

Главната задача на комуникационната дейност на БНБ ще бъде чрез средствата за публично осведомяване и разпространение на информация да подпомогне осъществяването на целите и задачите на БНБ, сред които е поставен акцент върху ценовата стабилност. От това произтичат и конкретните цели на комуникационната политика на БНБ, които са:

• Да осигури разбиране и подкрепа на обществеността за политиката на централната банка;

• Да поддържа и повишава репутацията на БНБ като компетентна, независима, открита и надеждна институция със значима роля в икономическата политика и развитието на страната;

• Да осигури достъп на икономическите агенти до надеждна информация, анализи и прогнози, които да подпомагат вземането на решения в икономическата област;

• Да допринесе за повишаването на финансовата култура на населението;

• Да осигури изпълнението на комуникационните задължения на БНБ във връзка с членството в ЕСЦБ и бъдещото присъединяване към евросистемата;

• Да започне подготовката за приемане на еврото.

За осъществяването на комуникационната политика ще бъдат използвани изключително разнообразни средства. С оглед постигане на ефективност на инструментите на комуникационната политика БНБ ще използва целеви подход. Използването на обичайните комуникационни средства и дейности е съобразено с типа на адресатите на информация. В редица случаи комуникацията е насочена към повече целеви групи, в други е строго специализирана.

Най-важната част от комуникационните дейности, които БНБ ще осъществява, са:

• провеждане на семинари за журналисти, с оглед постигане на коректно медийно отразяване;

• публикации на специализирани статии и интервюта в печaтните и електронни медии;

• изготвяне на образователни и разяснителни телевизионни серии и радиопредавания;

• осигуряване на възможност за обратна връзка чрез интернет страницата на БНБ, провеждане на анкети и участие в дискусионни форуми по различни теми;

• провеждане на конференции и семинари за специалисти;

• провеждане на семинари за студенти и образователни програми за ученици;

• организиране на изложби с историческо и културно значение;

• посещения в музея на банката с беседи за ученици;

• провеждане на срещи с обществеността и други.

Една от новите насоки в комуникационната политика на банката ще бъде провеждането на социологически проучвания, чиято цел е да се установи степента на ефективност на начина на комуникация с различните целеви групи и да се предвидят промени в комуникационния подход при необходимост. Във връзка с това БНБ ще провежда следните типове изследвания:

• проучвания на предпочитанията на различните целеви групи към предоставяната от банката информация;

• проучвания с цел оценка на ефекта от комуникационната дейност на БНБ;

• ежегодни проучвания на общественото мнение и фокусни групи за оценка на информираността за целите и политиката на БНБ, както и очакванията за бъдещето.

Считаме, че всичко изброено по-горе ще направи не само потребителите на финансови услуги, но и всички икономически агенти, цялото общество по-образовани и, както често моите колеги се изразяват, „сложни” като клиенти. Това ще подпомогне развитието на търсенето и на непознати досега на българския финансов пазар услуги като тези, предлагани от финансовите консултанти.

Наред с това централната банка като основен регулатор ще продължи да създава балансирана среда за развитието както на търсенето, така и на предлагането на финансови услуги с цел задълбочаването на финансовите пазари и по-нататъшната им интеграция в единния европейски пазар на финансовите услуги.

Благодаря Ви за вниманието!

____________

1 Подуправител на БНБ, член на Българската макроикономическа асоциация и преподавател по проблемите на европейската икономическа и валутна интеграция.


Изтегли DOC (60 KB)