logo
Skip to content

Приветствено слово на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, към участниците в среща на тема: „Приемането на България в ЕС и икономическите последици от членството на страната в съюза”, организирана от Българска Си Еф Ей асоциация, София, 31 януари 2007 г.

РОЛЯТА НА БНБ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми дами и господа,

За мен е особено удоволствие да присъствам на срещата на вашата асоциация, посветена на приемането на България в Европейския съюз и икономическите последици от това за страната. Бих искал да благодаря на г-н Калин Методиев за любезната покана и за възможността да представя пред една толкова взискателна аудитория ролята на Българската народна банка като институция на паричната власт и основен финансов регулаторен орган в светлината на членството на страната в ЕС и присъединяването на банката към Европейската система на централните банки. Ще се концентрирам върху следното:

• Въвеждането на еврото и участието във формирането на паричната политика на Евросистемата като приоритетни цели на Българската народна банка;

• Поддържането на финансовата стабилност в страната като съществено условие за посягането на споменатите цели.

Предполагам за никой от вас не е тайна, че България се присъедини към ЕС с неотменимото условие да стане част от еврозоната и да приеме единната валута, т.е. за нея няма да се прилага правото на клауза за отказ от договореност по отношение членството в ИПС (otp-out). За нашата страна не стои въпросът, дали ще въведе еврото, а кога и по-какъв начин ще направи това.

Основните принципи на националната стратегия за приемането на еврото са формулирани точно и ясно в Споразумението между Министерския съвет и Българската народна банка за въвеждане на еврото в Република България, подписано в края на 2004 г. и потвърдено от настоящото правителство. Принципите включват:

• Присъединяване към Валутен механизъм ІІ в максимално кратки срокове след датата на официалното приемане на България в ЕС;

• Запазване режима на паричен съвет до влизане в еврозоната при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс на българския лев;

• Едностранен ангажимент от страна на българското правителство и БНБ да поддържат нулево отклонение на валутния курс от фиксираното равнище (т.е. запазване на съществуващата в момента политика);

• Спазване на минимално определения в законодателството на ЕС срок за участие във Валутен механизъм ІІ и навременно предприемане на всички необходими стъпки по процедурата за членство в еврозоната.

Всеки от вас вероятно знае, че България изпълнява устойчиво всички критерии от Маастрихт за пълноправно членство в третия етап от Икономическия и паричен съюз с изключение на инфлационния критерий. Сами можете да се убедите, ако се запознаете с Конвергентната програма на България, която е достъпна на страницата в Интернет на Министерство на финансите, в твърдото намерение на Българското правителство и БНБ критерият за инфлацията да бъде изпълнен при запазване на текущата политическа рамка, включваща режим на паричен съвет, строга фискална политика и по-нататъшно разширяване на структурните реформи.

Като основен финансов регулатор в страната, Българската народна банка има за отговорност да поддържа стабилността на кредитните институции и платежните системи. Знаем, че стабилността на банковата и платежна система при запазване режима на паричен съвет е предпоставка за постигане на инфлационния критерий, както и за поддържане доверието на обществеността в проекта за въвеждане на еврото. В изпълнение на споменатото задължение БНБ:

• Преустанови събирането на комисион за всички безналични операции на БНБ за продажба на евро срещу левове;

• Приложи гъвкава политика за изглаждане на кредитите, така че да не се намесва в междубанковата конкуренция, но да действа възпиращо на тези, които поемат по-висок от разумния риск;

• Въведе принципите на Базел ІІ и на наредбите, транспониращи европейските банкови директиви.

Бих искал да отделя специално внимание на дейността на БНБ като регулатор на платежните системи, защото интегрирането на националната платежна инфраструктура към платежните системи на еврозоната е необходимо условие за въвеждането на единната европейска валута в страната. Поредната важна стъпка в тази посока беше завършването на мащабния проект за въвеждането на IBAN в България, в който, освен БНБ, участваха всички търговски банки, системните оператори, Националният осигурителен институт и Министерство на финансите. Това, което предстои е още по-мащабно и предизвикателно: присъединяването на БНБ към системата TARGET 2, включването на българската банкова общност в Единната европейска платежна зона (SEPA), участие на депозитарите на ценни книжа в европейските структури за сетълмент на ценни книжа. Междувременно, ЕЦБ предложи за дискусия още един мащабен под-проект TARGET-2-Securities.

Уважаеми дами и господа, завършвам своето изказване с увереността, че Българската народна банка може да разчита на подкрепата на вашата асоциация за постигането на общественозначимите цели, за които говорих.

Благодаря за вниманието.


Изтегли DOC (44 KB)