logo
Skip to content

Изказване на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, по време на обществено обсъждане на Националната Програма за Реформи София, х-л „Кемпински-Зографски”, 6 февруари 2007 г.

БНБ ЗА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ

Уважаеми г-н Министър на финансите,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Позволете ми първо да благодаря на организаторите на обсъждането за дадената ми възможност да изразя позицията на БНБ по предложения за обществено обсъждане документ „Националната Програма за Реформи 2006-2009 г.” (НПР).

Аз ще се съсредоточа само върху два въпроса – процедурата по подготовка на обсъждания документ и тезите, заложени в частта за макроикономическите политики за постигане на висок и устойчив растеж и заетост.

Още в началото трябва със задоволство да отбележим, че процесът на подготовка на първата Националната Програма за Реформи до този момент е доказателство за достигнатия висок институционален капацитет на българската администрация за подготовка на документите, с които страната участва в процеса на взаимно наблюдение на икономическите политики в ЕС. Нашето наблюдение е, че този процес демонстрира още как може да се осъществява на практика сътрудничество между независими институции в българската държава като БНБ и българското правителство и при участието на останалите партньори – работодателските организация, синдикатите и неправителствения сектор.

БНБ откликна навреме на отправената покана да участва в работната група по изготвяне на документа, като изпрати свои висококвалифицирани експерти по въпросите на макроикономическия анализ и подготовка на финансова политика. Важно е да се отбележи, че в процеса на работа участниците в групата от различните институции демонстрираха висока професионална подготовка и мотивация за съвместна работа при взаимно зачитане на правомощия и отговорности.

Не случайно подчертах именно комбинацията между ясните и категорични правомощия на участниците, тяхната професионална квалификация и взаимното зачитане на независимостта на институциите. Това според нас е и ще продължи да бъде един от важните фактори за успешно участие на РБългария в процеса на взаимно наблюдение на икономическите политики в ЕС.

Друг извод, който БНБ направи от участието си в процеса на подготовка на НПР е, че при подготовката на документи от такъв характер е много важно да има приемственост в съдържащите се в тях политики, с вече предложените от РБългария в другите документи, с които участваме в същия процес на взаимно наблюдение на политиките в ЕС. Това е фундамент, за да се отнасят представителите на ЕК, ЕЦБ и страните-членки с уважение към нашата страна и нейните високопоставени представители на различно ниво по време на дебатите в Брюксел. Такава приемственост ние намираме между представената НПР до 2009 г. и вече предложената за оценка от ЕК Конвергентна програма на РБългария за същия период.

Двата цитирани документа имат обща сърцевина – тенденциите в икономическо развитие и макроикономическата политика до 2009 г. В предложената вече Конвергентна програма са описани детайлно параметрите за разглеждания период до 2009 г. на основните компоненти на макроикономическата политика – паричната и фискална и очакваните ефекти от тях от гл. т. на изискванията на Пакта за стабилност и растеж. В предложения днес документ са описани политиките, които РБългария ще провежда по отношение развитието на човешкия ресурс по пътя за постигане целите на Лисабонската стратегия, при известните вече параметри на паричната и фискална политика. В БНБ с особено задоволство отбелязваме, че параметрите на паричната и фискална политика в двата документа са едни и същи. Това е за нас важно доказателство за политическата воля за провеждане на устойчива макроикономическа политика в дългосрочен аспект, насочена към въвеждане на еврото у нас.

Надявам се и вярвам, също че мотивацията за навременно осъществяване на описаните политики до 2009 г. е налице, тъй като тя е друг важен фактор за успешното участие на страната в процеса на взаимно наблюдение на икономическите политики в ЕС и гаранция за постигане на обявените макроикономически цели през разглеждания период.

Казаното дотук ми позволява да бъда съвсем кратък в коментарите си по първата част от съдържанието на НПР – макроикономическите политики. БНБ подкрепя разбирането, че стабилната макроикономическа среда при запазването на паричния съвет и разменното съотношение на лева спрямо еврото до неговото въвеждане са важни цели по пътя към постигане целите на Лисабонската стратегия. Това е изключително важно за осигуряване на стабилна и предвидима за бизнеса, инвеститорите и населението.

Друго важно достижение на НПР е, че в нея се залага продължаване на структурните реформи, което е важна предпоставка за осигуряване на гъвкавост на макроикономическата политика, особено фискалната политика, по пътя към постигане на целите.

Благодаря за вниманието.


Изтегли DOC (44 KB)