logo
Skip to content

Приветствие на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, към Дискусионен форум на тема „Професионалното финансово консултиране: състояние и перспективи”, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, съвместно с Института на дипломираните финансови консултанти, 19 ноември 2007 г.

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми, доцент Вазов,

Уважаеми, доцент Николов,

Благодаря на организаторите – Висшето училище по застраховане и финанси – Института на дипломираните финансови консултанти” - за поканата да открия дискусията. Още в самото начало бих искал да поздравя организаторите за инициативата. Тя е част от един дългосрочен процес на участие на България в глобалната икономика, включващ интегрирането ни в Европейския икономически и паричен съюз и международните финансови пазари. Важното е, че инициативата слиза на микро ниво – тя поставя във фокуса въпроса как да се подпомогне обикновеният човек да управлява неговите персонални финанси в описания току-що глобален процес на интеграция на страната. Два пъти по-важно е, че дискусията за професионалното персонално финансово консултиране се развива в период на макроикономическа стабилност и подем на българската икономика, когато обикновените хора и институциите се предполага, че могат да гледат значително по-дългосрочно. Това ще допринесе допълнително за увеличаване на ефективността на процеса в по-дългосрочен аспект и увеличаване на публично-частното партньорство в страната.

От общоикономическа гледна точка ползите от дискусията могат да се търсят най-малко в две посоки. Първо, като нов член на ЕС България едва сега добива практическа представа за обхвата и дълбочината на интеграционния процес, в който участва. Досега тя беше принудена да приема механично правилата за функциониране на финансовата система и пазари в ЕС, за да постигне целта си за членство в Съюза. Сега, вече като член на ЕС, България е пълноправен участник в процеса на изработване на тези правила. Българските експерти и институции участват в процеса на подготовка на общото европейско законодателство и регулации на различните равнища. Затова е много важно още от самото начало да заработи механизма за подготовка на широкоподкрепени обществени позиции по обсъжданите в Европа въпроси.

Само ще припомня на участниците в дискусията, че ЕС е обединение целящо преди всичко гарантиране правата и свободата на хората в Съюза, както и увеличаване на техния жизнен стандарт. Така че чрез дискусии като започващата най-добре може да се подготвят националните позиции за посоките на развитие на европейската финансова система и пазари, като същевременно участниците получат обратна информация и знания за европейските правила и ефектите от тях върху личните финанси.

Втората полза, която виждам от дискусията в общоикономически план, е свързана с момента на развитие на световната икономика. След турболенцията на международните финансови пазари преди 1-2 месеца инвеститорите отново преоткриват значението на диверсификацията. Свидетели сме как отминава периодът на исторически най-ниските нива на международните лихвени проценти и пазарите започват да преоценяват рисковете. Това невинаги става плавно и очаквано. Засилва се колебанието на пазарите. В същото време в България нямаме дългогодишен опит в пазарната икономика. Хората нямат навици да работят със сложни финансови инструменти, а конкуренцията в банковия сектор го подтиква да предлага все повече и по-сложни продукти. В тази обстановка от първостепенна важност става конкретното знание за съответната ниша от пазара и взаимовръзките между динамиката на цените и дохода на конкретните финансови продукти, а не толкова макроикономиката.

Съвременната икономика се промени и дори големите централни банки не могат да успеят без подкрепа на хората, притежаващи конкретното знание. Важно е да се намерят пътища, които да накарат хората да чуват и да улавят сигналите на регулаторите. Централните банки обаче не могат да бъдат чути и разбрани едновременно от всички. Очевидна е нуждата от посредници, които да разпространяват знанието и да превеждат, когато е необходимо, казаното от централните банки и другите регулатори. Радостно е това, че конкретната нужда е добре разбирана от организаторите на дискусията.

Преди да пожелая успешна работа на форума, искам да подчертая още нещо важно, което трябва да се има предвид от самото начало. Наличието на регулатори, увеличаването на хората със знания, развитието на финансовите пазари и регулациите и умения в конструирането на портфейли и управлението на рискове не отменя персоналната отговорност на всеки за управлението на персоналните финанси. Всички трябва да сме наясно от самото начало, че отговорностите за поемане и управление на риска са персонални.

Благодаря за вниманието.

Пожелавам ползотворна работа на форума!


Изтегли DOC (43 KB)