logo
Skip to content

Капиталова адекватност

Пакетът ДКИ/РКИ въвежда изискванията за изчисляване на съотношението на капиталова адекватност, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред и съотношението на капитала от първи ред, както и капиталовите изисквания за кредитен, пазарен и операционен риск. Дефинирани са минималния размер, елементите и структурата на собствения капитал на кредитните институции и минималните капиталови изисквания за поеманите от тях рискове, както и изискванията за оповестяване.

 

Член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ) определя съотношенията на капиталова адекватност като процент от общата рискова експозиция, както следва:

  • Съотношение на базов собствен капитал от първи ред – 4.5%;
  • Съотношение на капитал от първи ред – 6%, и
  • Съотношение на обща капиталова адекватност – 8%.

 

Компетентният орган налага допълнително капиталово изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5 от ЗКИ, когато на база на извършен надзорен преглед и оценка установи, че рисковете, на които банката е или може да бъде изложена, са подценени.

Всяка банка подлежи на комбинирано изискване за буфер.

Елементите на базовия собствен капитал от първи ред са дефинирани в чл. 26 от РКИ, а критериите за признаването им са определени в чл. 28, като едно от основните изисквания е те да са на разположение на кредитната институция за неограничено и незабавно ползване за покриване на рискове или загуби веднага след възникването им.

Елементите на допълнителния капитал от първи ред са определени в член 51, съответно критериите за признаването им – в член 52 от РКИ.

Елементите и инструментите на капитала от втори ред са определени в член 62, съответно критериите за признаването им – в член 63 от РКИ.

 

По силата на член 79а, ал. 1, т. 2 от ЗКИ БНБ следва насоките, препоръките, техническите стандарти и други мерки, издадени от Европейския банков орган. По отношение на собствения капитал има няколко делегирани регламенти и регламенти за изпълнение.

 

Изискванията по отношение на отчетността, свързана със собствения капитал и капиталовите изисквания, може да се намери в секция „Отчетни изисквания“.