logo
Skip to content

Отчетни изисквания

Надзорна отчетност съгласно Регламент 575/2013 и Регламент 2021/451

Считано от 28.06.2021 г. изискванията за отчетност от страна на кредитните институции се уреждат в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451, който заменя Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. Регламент 2021/451 установява единни формати и образци за докладване, указания и методология за използването на тези образци, честота и дати на докладване, определения и информационни технологии за докладването.

Отчетната рамка обхваща следните области:

 • Собствен капитал и капиталови изисквания - COREP

Приложение I, II (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква а) РКИ)

 • Финансова отчетност по МСФО – FINREP

Приложение III, V (във връзка с чл. 430, параграф 3 или 4 РКИ)

 • Загуби, произтичащи от заеми, обезпечени с недвижим имот

Приложение VI, VII (във връзка с чл. 430а, параграф 1 РКИ)

 • Големи експозиции и риск от концентрация

Приложение VIII, IX (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква в) РКИ)

 • Oтношение на ливъридж

Приложение X, XI (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква а) РКИ)

 • Ликвидно покритие

Приложение XХIV, XХV (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква г) РКИ)

 • Отношение на нетно стабилно финансиране

Приложение XII, XIII (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква г) РКИ)

 • Допълнителни показатели за наблюдение на ликвидността

Приложение XVIII, XIX (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква г) от РКИ)

 • Капацитет за генериране на ликвидност

Приложение XX, XXI (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква г) от РКИ)

 • Падежна стълбица

Приложение XXII, XXIII (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква г) от РКИ)

 • Тежести върху активи

Приложение XVI, XVII (във връзка с чл. 430, параграф 1, буква ж) от РКИ)


 

Отчетност във връзка с възнагражденията в банките, съгласно изисквания на ЕБО


Насоки относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете и одобрените по-високи съотношения съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2022/06) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2022/13) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG


Отчетност във връзка с Препоръка 2012/2 на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) относно финансирането на кредитните институции


Hасоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) от 09.12.2019 г. EN BG

 • Приложение I „Отчетност относно плановете за финансиране“
EN BG

 • Приложение II „Образци за планове за финансиране“
EN BG


Отчетност във връзка с чл. 45б от Закона за кредитните институции и чл. 7 от Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките

Указания за попълване на образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ Изтегли PDF (475 KB)

 • Образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ
Изтегли XLSX (37 KB)