logo
Skip to content

Регистри за кредитните институции (Банков сектор)

Регистър на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България

EN BG DOC (105 KB)

Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

EN BG DOC (927 KB)

Списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване

EN BG DOC (54 KB)

Регистър по Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позици EN BG XLS (147 KB)

Регистър на издадените разрешения по чл. 29 от Закона за кредитните институции EN BG XLS (66 KB)

Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка
(към 8 юни 2023 г.)
EN BG DOC (50 KB)

Национална правна рамка