logo
Skip to content

Регистри за кредитните институции (Банков сектор)

Регистър на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България

EN BG DOC (104 KB)

Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

EN BG DOC (917 KB)

Списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване

EN BG DOC (54 KB)

Регистър по Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позици EN BG XLS (145 KB)

Регистър на издадените разрешения по чл. 29 от Закона за кредитните институции EN BG XLS (66 KB)

Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка
(към 13 април 2022 г.)
EN BG DOC (50 KB)

Национална правна рамка