logo Skip to content

Регистри за кредитните институции (Банков сектор)

Регистър на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България

EN BG DOC (102 KB)

Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

EN BG DOC (747 KB)

Списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване

EN BG DOC (55 KB)

Регистър по Наредба № 20 на БНБ от 28 април 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции EN BG XLS (142 KB)

Регистър на издадените разрешения по чл. 29 от Закона за кредитните институции EN BG XLS (49 KB)

Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка
(към 27 февруари 2020 г.)
EN BG DOC (25 KB)

Национална правна рамка