logo
Skip to content

Отчет на БНБ за януари – юни

Отчетът на БНБ за първото полугодие, издаван на български и на английски език, се приема от Управителния съвет на банката в съответствие с чл. 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка и се представя на Народното събрание за сведение. В него на фона на анализ на макроикономическото развитие на България и на световните икономически процеси се прави преглед на дейностите и функциите на банката през първите шест месеца, както и на предстоящите задачи. Отчетът включва и консолидирания финансов отчет на банката за полугодието, както и статистически приложения.

2023 г.

Отчет на БНБ • януари - юни 2023 г. EN BG PDF (3950 KB)

Приложения EN BG PDF (9343 KB)

Приложения EN BG XLSX (816 KB)