logo Skip to content

Актуални нива на приложимите капиталови буфери

Въвеждането на глобалната регулаторна рамка Базел III в европейското законодателство чрез Директива 2013/36/ЕС (CRD IV) създаде 5 нови капиталови буфера:

• Предпазен капиталов буфер (Capital conservation buffer),

• Специфичен за всяка банка антицикличен капиталов буфер (Bank-specific countercyclical capital buffer),

• Буфер за системен риск (Systemic risk buffer),

• Буфер за глобална системно значима институция - ГСЗИ (Buffer for global systemically important institutions - G-SII buffer) и

• Буфер за друга системно значима институция - ДСЗИ (Buffer for other systemically important institutions - O-SII buffer).

Директива 2013/36/ЕС (CRD IV) в частта за капиталовите буфери е транспонирана в българското законодателство чрез Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките.

Актуалното ниво на приложимите капиталови буфери, определени от УС на БНБ, е както следва:

Капиталови буфери приложими в България

Ниво на буфера

Влизане в сила

Обхват

Бележка

Предпазен капиталов буфер

2.5%

13.05.2014

Всички банки

Чл. 3, Наредба № 8 на БНБ

Приложим за общите рискови експозиции.

Буфер за системен риск

3%

31.12.2014

Всички банки

Чл. 12, Наредба № 8 на БНБ

Приложим за рисковите експозиции в Република България, кумулативен към останалите буфери.

Антицикличен капиталов буфер, приложим за кредитни рискови експозиции в Република България

0%

01.01.2016

Всички банки

Чл. 5, ал. 3 и 4, Наредба № 8 на БНБ

0.5%

01.10.2019

Специфичният за институцията антицикличен капиталов буфер се изчислява по начина, предвиден в чл. 6, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ и оповестените приложими нива в страните от ЕС.

1%

01.04.2020

1.5%

01.01.2021

Буфер за друга системно значима институция

0.125% до 0.5%

01.01.2018

Осем банки

Чл. 9 и 11, Наредба № 8 на БНБ

0.25% до 0.75%

01.01.2019

Приложим за общите рискови експозиции на банките идентифицирани като системно значими. Кумулативен към останалите буфери.

0.5% до 1%

01.01.2020