logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г.

понеделник

27 януари 2020 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 21.12.2029 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 29 януари 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност
463 150 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност
135 900 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.32. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.03 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност – 0.19%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на
100 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

103.45

0.15%

Максимална

103.86

0.11%

Среднопретеглена

103.63

0.13%

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (360 KB)