logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г.

понеделник

24 февруари 2020 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 21.12.2029 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 26 февруари 2020 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 265 800 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 13 300 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.33. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.54 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0.14%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 13 300 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

103.20

0.17%

Максимална

104.40

0.05%

Среднопретеглена

103.72

0.12%

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (360 KB)