logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 400 21 219/17.02.2021 г.

понеделник

15 февруари 2021 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 21 219/17.02.2021 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 17.08.2031 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 300 000 000 лв. и лихвен процент 0.10% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 17 февруари 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност
555 650 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност
99 800 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.85. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.85 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0.21%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на
99 800 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

98.86

0.21%

Максимална

100.52

0.05%

Среднопретеглена

99.58

0.14%

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (360 KB)