logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ
№ BG 20 300 24 116/17.04.2024 г.

понеделник

15 април 2024 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 24 116/17.04.2024 г. (три години) с падеж 17.04.2027 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 3.00% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 512 500 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 122 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.56. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.50 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 100 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

99.81

3.09%

Максимална

100.34

2.90%

Среднопретеглена

100.03

3.01%

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (375 KB)