logo
Skip to content

Юридически лица и ЕТ

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 август 2023 г.) Изтегли PDF (6067 KB)

 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Изтегли PDF (117 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-1 (по чл. 6, ал. 1, т. 1) и указания за попълване
Изтегли ZIP (356 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-2 (по чл. 6, ал. 1, т. 2) и указания за попълване
Изтегли ZIP (284 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-3 (по чл. 6, ал. 1, т. 3) и указания за попълване
Изтегли ZIP (254 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-9 (по чл. 6, ал. 1, т. 4) и указания за попълване
Изтегли ZIP (345 KB)

 • Декларация - Форма СПБ-10 (по чл. 6, ал. 1, т. 5) и указания за попълване
Изтегли ZIP (323 KB)

 • Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) • Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
Изтегли ZIP (280 KB)

 • Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) • Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
Изтегли ZIP (278 KB)

 • Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) • Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина
Изтегли ZIP (284 KB)

 • Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) • Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
Изтегли ZIP (393 KB)

 • Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) • Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
Изтегли ZIP (395 KB)

 • Форма СПБ-7 (по чл. 10) • Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти
Изтегли ZIP (331 KB)

 • Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) • Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
Изтегли ZIP (273 KB)

 • Форма СПБ-7Б (чл. 9, ал. 4, т. 2) • Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
Изтегли ZIP (263 KB)

 • Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11, т. 1) • Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
Изтегли PDF (545 KB)

 • Форма СПБ-10Б (по чл. 9, ал. 11, т. 2) • Тримесечен отчет за извършени инвестиции във фондове за дялов капитал
Изтегли PDF (300 KB)

 • Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) • Тримесечен отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
Изтегли ZIP (408 KB)

 • Форма СПБ-11А (по чл. 11) • Годишен отчет за начините на предоставяне и/или получаване на услуги между местни и чуждестранни лица
Изтегли ZIP (423 KB)

 • Форма СПБ-12 (по чл. 11) • Тримесечен отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
Изтегли ZIP (289 KB)

 • Форма CR (по чл. 9, ал. 10) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в клиентски портфейл
Изтегли PDF (531 KB)