logo Skip to content

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е орган за управление на Българската народна банка (БНБ), който се състои от седем членове: управител; трима подуправители, ръководещи основните управления („Емисионно”, „Банково” и „Банков надзор”); и трима други членове. За членове на УС се избират и назначават лица с високи нравствени качества, изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Управителят и тримата подуправители се избират от Народното събрание, а другите трима членове се назначават от президента на Република България. При встъпването в длъжност членовете на УС полагат клетва да спазват законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции, както и да пазят служебната, банковата, търговската или друга правнозащитена тайна, включително и след прекратяване на правомощията им. Мандатът на членовете на УС е шест години.

Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно като разглежда и решава въпроси в рамките на своите компетентности в съответствие със Закона за БНБ.

Информация за решенията на УС, които не съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна, се публикува на страницата на банката в интернет.


Управителен съвет на БНБ:

Димитър Радев - управител

Калин Христов - подуправител, управление „Емисионно”

Нина Стоянова - подуправител, управление „Банково”

Радослав Миленков - подуправител, управлениe „Банков надзор”

Елица Николова

Людмила Елкова

Николай Неновски


    Людмила Елкова, Димитър Радев, Eлица Николова (на първия ред от ляво на дясно). Калин Христов, Радослав Миленков, Нина Стоянова, Николай Неновски (на втория ред от ляво на дясно).


    снимка за печат