logo
Skip to content

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е орган за управление на Българската народна банка (БНБ), който се състои от седем членове: управител; трима подуправители, ръководещи основните управления („Емисионно”, „Банково” и „Банков надзор”); и трима други членове. За членове на УС се избират и назначават лица с високи нравствени качества, изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Управителят и тримата подуправители се избират от Народното събрание, а другите трима членове се назначават от президента на Република България. При встъпването в длъжност членовете на УС полагат клетва да спазват законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции, както и да пазят служебната, банковата, търговската или друга правнозащитена тайна, включително и след прекратяване на правомощията им. Мандатът на членовете на УС е шест години.

Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно като разглежда и решава въпроси в рамките на своите компетентности в съответствие със Закона за БНБ.

Информация за решенията на УС, които не съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна, се публикува на страницата на банката в интернет.


Управителен съвет на БНБ:

Димитър Радев - управител

Андрей Гюров - подуправител, управление „Емисионно”

Петър Чобанов - подуправител, управление „Банково”

Радослав Миленков - подуправител, управлениe „Банков надзор”

Людмила Елкова

Николай Неновски

Илия Лингорски


    Петър Чобанов, Димитър Радев, Андрей Гюров (на първия ред от ляво на дясно).
    Радослав Миленков, Людмила Елкова, Николай Неновски, Илия Лингорски (на втория ред от ляво на дясно).


    снимка за печат