logo
Skip to content


Указания

Указаниe относно третирането на урегулиран поземлен имот (УПИ) за целите на редуциране на рисковото тегло на 50% по реда на чл. 126 от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG PDF (82KB)

Указаниe относно обхвата на застрахователно събитие по смисъла на чл. 208, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за целите на прилагането на чл. 125 и 126 от Регламента EN BG PDF (74KB)

Настоящите надзорни критерии са част от Подобрената рамка на Базелския комитет за банков надзор "Международно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите изисквания" (Приложение 4 в изданието от 2004 г., съответстващо на Приложение 6 в изданието от 2006 г. на същия документ) и се използват при прилагането на чл. 63, ал. 7 от Наредба № 8 на БНБ.

Приложение № 4 • Разграничителни надзорни критерии във връзка със специализираното кредитиране EN BG PDF (216KB)

Указания за прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично паричното обращение EN BG PDF (764KB)
 • Форма 1
EN BG XLSX (15KB)
 • Форма 2
EN BG XLSX (20KB)
 • Форма 3
EN BG XLSX (31KB)
 • Форма 4
EN BG XLSX (17KB)
 • Форма 5
EN BG XLSX (16KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институциите по чл. 56, ал.1 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (545KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (37KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (106KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР, в т. ч. с право на достъп (преглед, изтегляне и печат) до електронни фактури от системата на регистъра
EN BG DOCX (38KB)
 • Приложение № 5 • Регистрационен формуляр за администратори с права на достъп до автоматичен интерфейс в "WEB-приложение за удостоверения на информационната система на ЦКР"
EN BG DOCX (32KB)
 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
EN BG DOC (42KB)
 • Приложение № 7 • Номенклатура "Основания за извършване на справки от информационната система на ЦКР"
EN BG PDF (34KB)

Указания за подаване и получаване на информация от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (1210KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (206KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (37KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (19KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (30KB)
 • Приложение № 5 • Номенклатура "Основания за извършване на справки от органи по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции в информационната система на ЦКР"
EN BG PDF (109KB)
 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
EN BG DOC (41KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР EN BG PDF (686KB)

Указания за работа на банки, платежни институции и дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (541KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (32KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (19KB)
 • Приложение № 8 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (27KB)
 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
EN BG XLSX (29KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (396KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 2а • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС на частен съдебен изпълнител
EN BG DOCX (41KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (20KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр за подразделения в РБСС
EN BG DOCX (31KB)
 • Приложение № 5 • Ръководство за потребители от органи и институции
EN BG PDF (4399KB)
 • Приложение № 6 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 6а • Регистрационен формуляр при промяна на бизнес потребител на частен съдебен изпълнител в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (34KB)
 • Приложение № 7 • Номенклатура „Основания за извършване на справки от информационната система на РБСС“ и методологически пояснения за нейното използване
EN BG PDF (405KB)
 • Приложение № 8 • Ръководство за използване на B2B услуги от органи и институции
EN BG PDF (1486KB)
 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
EN BG XLSX (30KB)
 • Искане за информация от РБСС от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
EN BG DOC (72KB)
 • Искане за информация от РБСС за титуляр по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
EN BG DOC (33KB)
 • Искане за справка от РБСС за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN
EN BG DOC (33KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на РБСС EN BG PDF (880KB)
 • Искане за справка от РБСС за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф
EN BG DOC (33KB)

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 август 2023 г.) EN BG PDF (6067KB)
 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
EN BG PDF (117KB)
 • Декларация - Форма СПБ-1 (по чл. 6, ал. 1, т. 1) и указания за попълване
EN BG ZIP (356KB)
 • Декларация - Форма СПБ-2 (по чл. 6, ал. 1, т. 2) и указания за попълване
EN BG ZIP (284KB)
 • Декларация - Форма СПБ-3 (по чл. 6, ал. 1, т. 3) и указания за попълване
EN BG ZIP (254KB)
 • Декларация - Форма СПБ-9 (по чл. 6, ал. 1, т. 4) и указания за попълване
EN BG ZIP (345KB)
 • Декларация - Форма СПБ-10 (по чл. 6, ал. 1, т. 5) и указания за попълване
EN BG ZIP (323KB)
 • Форма Б-7 (по чл. 9, ал. 3) • Месечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG PDF (248KB)
 • Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) • Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (280KB)
 • Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) • Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (278KB)
 • Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) • Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина
EN BG ZIP (284KB)
 • Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) • Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (393KB)
 • Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) • Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
EN BG ZIP (395KB)
 • Форма СПБ-7 (по чл. 10) • Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти
EN BG ZIP (331KB)
 • Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) • Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
EN BG ZIP (273KB)
 • Форма СПБ-7Б (чл. 9, ал. 4, т. 2) • Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
EN BG ZIP (263KB)
 • Форма СПБ-8 (по чл. 13) • Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (314KB)
 • Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) • Тримесечен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар
EN BG PDF (305KB)
 • Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (256KB)
 • Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (255KB)
 • Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (264KB)
 • Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11, т. 1) • Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
EN BG PDF (545KB)
 • Форма СПБ-10Б (по чл. 9, ал. 11, т. 2) • Тримесечен отчет за извършени инвестиции във фондове за дялов капитал
EN BG PDF (300KB)
 • Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) • Тримесечен отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
EN BG ZIP (408KB)
 • Форма СПБ-11А (по чл. 11) • Годишен отчет за начините на предоставяне и/или получаване на услуги между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (423KB)
 • Форма СПБ-12 (по чл. 11) • Тримесечен отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
EN BG ZIP (289KB)
 • Форма DR (по чл. 9, ал. 9 и ал. 12) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в собствен портфейл
EN BG PDF (523KB)
 • Форма CR (по чл. 9, ал. 10) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в клиентски портфейл
EN BG PDF (531KB)
 • Форма СПБ-Н (по чл. 9, ал. 5) • Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (586KB)

Указания за предоставяне на информация съгласно чл. 23 от Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (199KB)
 • Размер на гарантираните влогове, брой на гарантираните вложители и отговарящи на условията влогове по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗГВБ
EN BG XLSX (11KB)
 • Разпределение на броя на вложителите и размер на влоговете
EN BG XLSX (12KB)
 • Разпределение на броя на вложителите и размер на влоговете за клонове в други държави членки
EN BG XLSX (12KB)

Указание на БНБ и МФ за обслужване на сметки и плащания на бюджетни организации – основни въпроси и изисквания, процедури за централизация и технология за плащания чрез СЕБРА (в сила от 01.10.2023 г.) EN BG PDF (837KB)
 • Приложение № 1 • Изисквания за режима на обслужване на сметки на администратори на публични вземания
EN BG PDF (518KB)
 • Приложение № 2 • Изисквания за режима на обслужване на транзитните сметки, сметките за наличности и плащанията в СЕБРА
EN BG PDF (362KB)
 • Приложение № 3 • Централизация на средства към сметки на бюджетни организации/лица по чл. 156 от ЗПФ в БНБ
EN BG PDF (523KB)
 • Приложение № 4 • Достъп до СЕБРА и обмен на данни по плащания, инициирани чрез СЕБРА
EN BG PDF (1376KB)
 • Приложение № 5 • Ключови думи в съобщенията, използвани в Приложение № 3 и Приложение № 4
EN BG PDF (373KB)

Указание на БНБ и МФ за изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи за целите на изпълнение на преводи от/към сметки на бюджетни организации в XML формат съгласно стандарт ISO 20022 (в сила от 01.10.2023) EN BG PDF (699KB)
 • Приложение № 1, 2 и 3 към Указанието
EN BG PDF (390KB)

Указание за определяне на примерни формуляри-образци на платежни документи (в сила от 01.10.2023 г.) EN BG PDF (678KB)

Указание за предоставяне, промяна и закриване на БАЕ кодове и поддържане на регистър на БАЕ кодовете по Наредба № 13 на БНБ EN BG PDF (431KB)

Указание № 13-1020 на БНБ • Кодове за идентификатор на вида сметка, служебно запазени от Българска народна банка EN BG PDF (957KB)

Указание за статистика на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ, изменен с Регламент (ЕС) 2020/2011 на ЕЦБ EN BG PDF (445KB)

Указание за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (472KB)
 • Образец на жалба към Указание за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от ЗПУПС
EN BG DOC (36KB)

Указание по Наредба № 3 на БНБ за съставяне на документа с информация за таксите EN BG PDF (301KB)

Указания за попълване на образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ EN BG PDF (475KB)
 • Образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ
EN BG XLSX (37KB)

Указание за изнасяне на дейности (прилагат се до 29.09.2019 г.) EN BG PDF (235KB)

Архив - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма EN BG ZIP (5233KB)

Указания за ликвидните буфери и периодите на оцеляване EN BG PDF (411KB)

Указания за разпределение на разходите и ползите, свързани с ликвидността EN BG PDF (200KB)

Решение на Управителния съвет на БНБ за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на банки за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) EN BG PDF (136KB)

Указание за изготвяне и предоставяне на информация за целите на регулирането и контрола върху регистрацията на сделките с държавни ценни книжа на вторичния пазар EN BG PDF (672KB)

Методологически указания и отчетни форми за събиране на информация от фондовете на паричния пазар за целите на статистиката на ценните книжа EN BG ZIP (994KB)

 • Форма ИФ-3 • Отчет за акции и дялове, емитирани от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар
EN BG PDF (611KB)

Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по парична статистика

EN BG PDF (1470KB)
 • Образец 1 - Заявление
EN BG PDF (148KB)
 • Образец 2 - Уведомление
EN BG PDF (157KB)
 • Методологически изисквания за съставяне на паричната статистика
EN BG PDF (423KB)
 • Секторен класификатор на институционалните единици
EN BG PDF (234KB)
 • Техническо ръководство за кодиране, контрол и трансфер на информацията по парична и лихвена статистика
EN BG PDF (2011KB)
 • Месечни отчетни форми за парична статистика (салда)
EN BG XLS (1458KB)
 • Месечни отчетни форми за парична статистика (потоци)
EN BG XLS (3610KB)
 • Тримесечни отчетни форми за парична статистика (салда)
EN BG XLS (493KB)
 • Тримесечни отчетни форми за парична статистика (потоци)
EN BG XLS (40KB)
 • Тримесечни отчетни форми за статистика на депозитите и кредити по количествени категории и икономическа дейност
EN BG XLS (175KB)
 • Годишна отчетна форма за парична статистика
EN BG XLS (29KB)
 • Годишна отчетнa форма за структурна бизнес статистика
EN BG XLS (54KB)

Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по лихвена статистика

EN BG PDF (1371KB)
 • Методологически изисквания за съставяне на лихвена статистика
EN BG PDF (278KB)
 • Месечни отчетни форми за лихвена статистика за резиденти на Република България
EN BG XLS (169KB)
 • Месечни отчетни форми за лихвена статистика за резиденти на еврозоната
EN BG XLS (169KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от лизинговите дружества
EN BG ZIP (3252KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за инвестиционните фондове
EN BG ZIP (946KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от дружествата, специализирани в кредитиране
EN BG ZIP (3287KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за дружества за секюритизация
EN BG ZIP (3309KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за застрахователните и презастрахователните дружества
EN BG ZIP (2223KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за пенсионноосигурителните дружества
EN BG ZIP (2068KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания
EN BG ZIP (2313KB)

Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България (в сила от 1 октомври 2018 г.) EN BG PDF (411KB)
 • Приложение № 1 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки на междубанковия паричен пазар в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1507KB)
 • Приложение № 2 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки с чуждестранна валута срещу български левове в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1505KB)