logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0004


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 14.02.2014, 17:38 Изтегли ZIP (943 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 22.01.2015, 14:09 Изтегли PDF (2815 KB)

Информация за изпълнението на договор

Публикувано на 22.05.2015, 15:52 Изтегли PDF (225 KB)