logo
Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2018 г.

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0046


Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационнa системa за управление на човешките ресурси и работната заплата в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9084427


Договаряне без предварително обявление • Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка, по четири обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0045


Публично състезание • Доставка на нови лицензи за продукти от фамилията MATLAB (или еквивалент), с включена гаранционна поддръжка за срок от 1 (една) година и поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB от производителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0044


Публично състезание • Извънгаранционна поддръжка и развитие на страницата на БНБ в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0043


Открита процедура • Софтуерна актуализация на 2 броя банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0042


Събиране на оферти с обява • Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS (или еквивалент) за 2019 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9083605


Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0041


Договаряне без предварително обявление • Доставка на 1 брой сензор (детектор) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработваща система BPS M7-12SB-22

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0040


Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0039


Пряко договаряне • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0038


Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0037


Открита процедура • Доставка и монтаж на съоръжения за физическа защита (шлюзови кабини) на служебния вход на сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0036


Открита процедура • Разработка на информационна система за събиране и обработка на информация и отчети по Закона за платежните услуги и платежните системи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0035


Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по четири обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0034


Събиране на оферти с обява • Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS (или еквивалент) за 2019 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9082320


Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0033


Събиране на оферти с обява • Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081805


Открита процедура • Доставка на консумативи за касовата дейност по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0032


Събиране на оферти с обява • Доставка на 2 (два) броя монетосортиращи машини

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081208


Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0031


Договаряне без предварително обявление • Предоставяне на право на ползване, абонаментно обслужване и функционално развитие на информационни технологии (WЕВ приложение за справки на Централния кредитен регистър в БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0030


Открита процедура • Осигуряване на софтуерна поддръжка тип „Enterprise Support” на лицензиран софтуер на SAP на Основната банкова информационна система (ОБИС) на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0029


Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0028


Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите на БНБ през 2019 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0027


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0026


Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9079329


Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0025


Открита процедура • Доставка на служебни леки автомобили 4+1 места, по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0024


Открита процедура • Доставка на лицензи за програмни продукти на VMware (или еквивалент), с включена софтуерна поддръжка и осигуряване на софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на VMware

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0023


Договаряне без предварително обявление • Предоставяне на право на ползване, абонаментно обслужване и функционално развитие на информационни технологии (WEB приложение за справки от Централния кредитен регистър в БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0022


Открита процедура • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0021


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7x24 на продукти на Check Point за една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9078678


Събиране на оферти с обява • Техническа експертиза на актуалното състояние на колона № 54 на централното стълбище на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София и изпълнение на предложените мерки за временнo укрепване /консервация/ на колоната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9078579


Публично състезание • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0020


Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0019


Публично състезание • Абонаментно обслужване на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0018


Открита процедура • Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и безплатна гаранционна поддръжка на един брой нова 5-цветна мрежова дигитална машина за печат за нуждите на полиграфична база на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0017


Открита процедура • Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0016


Открита процедура • Доставка на банкнотообработваща система с опаковъчен модул за обработка на банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0015


Открита процедура • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и специализирани компютърни конфигурации за предпечатна подготовка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0014


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9077855


Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9077454


Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0013


Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Централен кредитен регистър“ (приложение за зареждане на данни) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0012


Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Българската народна банка (БНБ), предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0011


Публично състезание • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0010


Публично състезание • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС/Системата) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0009


Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи, материални запаси и моторни превозни средства по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0008


Открита процедура • Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0007


Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0006


Публично състезание • Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0005


Събиране на оферти с обява • Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9073854


Публично състезание • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР (Системата) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0004


Публично състезание • Абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания през 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0003


Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0002


Ограничена процедура • Отпечатване и доставка на нови емисии български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0001


Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9072236