logo
Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2016 г.

Пряко договаряне • Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0035


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на телекомуникационни услуги за достъп до мрежата на SWIFT от двама доставчици с независима инфраструктура по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060308


Открита процедура • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт „Turboswift“ върху операционната система AIX и SWIFTNet инфраструктурата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0034


Събиране на оферти с обява • Доставка и инсталация на специализирано устройство за защита на интернет базирани приложни среди за клиент web браузер

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060240


Събиране на оферти с обява • Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060239


Събиране на оферти с обява • Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060199


Събиране на оферти с обява • Доставка и инсталация на специализирано устройство за защита на интернет базирани приложни среди за клиент web браузер

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060198


Договаряне без предварително обявление • Абонаментна поддръжка на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0033


Открита процедура • Достъп до финансова информация по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0032


Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0031


Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0030


Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0029


Публично състезание • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0028


Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини и многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0027


Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Абонаментно обслужване на SWIFT продукти и услуги

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0026


Открита процедура • Поддръжка, следгаранционно сервизно обслужване, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0025


Публично състезание • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0024


Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Абонаментна поддръжка и развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0023


Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Обслужване на Българската народна банка в системата за клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент – БИСЕРА 6

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0022


Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2017 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0021


Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0020


Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0019


Публично състезание • Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0018


Публично състезание • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки „Гражданска отговорност”, „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0017


Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9057266


Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9057091


Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0016


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0015


Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Абонаментна поддръжка, модификации и допълнения на „Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0014


Открита процедура • Доставка на касови консумативи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0013


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Сетълмент на държавни ценни книжа (СДЦК) в БНБ”, базирана на Oracle база данни и реализирана с Oracle средства за разработка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0012


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи до сградите на БНБ в гр. София и страната за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0011


Събиране на оферти с обява • Софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9055040


Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случаи на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС (SAP)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0010


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9054300


Пряко договаряне по ЗОП • Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на БНБ в гр. София, гр. Плевен, с. Радомирци, гр. Луковит, гр. Трявна, гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян и гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0009


Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9054121


Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случай на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС (SAP)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0008


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на стандартна и разширена поддръжка на място за отстраняване на проблеми на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems и за доставка и внедряване на ново комуникационно оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0007


Открита процедура по ЗОП • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи до сградите на БНБ в гр. София и страната за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0006


Публична покана • Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051878


Публична покана • Абонаментна поддръжка на лицензи за продукти на „SYMANTEC“ и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051740


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0005


Открита процедура по ЗОП • Проектиране, разработване и внедряване на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0004


Публична покана • Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9050538


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти, предлагани от Novell и притежавани от БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0003


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0002


Ограничена процедура по ЗОП • Предоставяне право на ползване, внедряване, абонаментно обслужване и развитие на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви (фронт офис, мидъл офис, бек офис и счетоводство)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0001


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049507