logo
Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2015 г.

Публична покана • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049234


Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0029


Публична покана • Доставка на хигиенни материали, препарати и консумативи за сградите на БНБ в София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9048061


Публична покана • Подмяна на съществуваща комплектна разпределителна уредба (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост „БНБ- стар“ в сградата на БНБ , пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9047903


Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0028


Открита процедура по ЗОП • Aбонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2016 година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0027


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на 2 броя сензори за проверка на защитен елемент „М” в български банкноти за банкнотообработващи системи BPS C4

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0026


Публична покана • Извънгаранционна поддръжка и доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка "Xerox"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046940


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев за периода 2016 – 2019 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0025


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки „Гражданска отговорност”, „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0024


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите – собственост на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0023


Публична покана • Надграждане на 16 броя лицензи за разширяване на функционалността на софтуера за виртуализация VMware vSphere 6 Enterprise до vSphere 6 Enterprise Plus, доставка на нови 20 броя лицензи за VMware Horizon Enterprise, тяхната инсталация и конфигурация, както и поддръжката им за срок от 1 година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046202


Публична покана • Доставка на платформа, предназначена за повдигане на хора

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046152


Публична покана • Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046143


Публична покана • Доставка на резервни части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046085


Публична покана • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи ВPS 1040 ВS, съгласно Технически спецификации и примерни количества на необходимите за доставка резервни части за ВPS 1040 ВS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046031


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка, сервизно следгаранционно обслужване, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0022


Открита процедура по ЗОП • Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични системи, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0021


Публична покана • Доставка на iCTP (ink computer-to-plate) система за печатната база на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9045602


Публична покана • Доставка на дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9045040


Открита процедура по ЗОП • Доставка на автомобилни бензини и горива за дизелови двигатели за моторни превозни средства – собственост на БНБ, по две обособени позиции за осигуряване на двама независими доставчика

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0020


Публична покана • Надграждане на 16 броя лицензи за разширяване на функционалността на софтуера за виртуализация VMware vSphere 6 Enterprise до vSphere 6 Enterprise Plus, доставка на нови 20 броя лицензи за VMware Horizon Enterprise и тяхната поддръжка за срок от 1 година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044744


Публична покана • Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” от производителя и допълнителни услуги за извънгаранционна поддръжка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044742


Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044736


Открита процедура по ЗОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0019


Открита процедура по ЗОП • Управление на проекти, организация на дейности и финансови консултантски услуги

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0018


Публична покана • Абонамент за услуги по анализи и проучвания в областта на ИКТ от водеща анализаторска компания за срок от една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9043990


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на Системата за управление и контрол на наличните пари в БНБ (Касова система) и Националната система за мониторинг на фалшификати на Националния център за анализ (НЦА) на неистински и преправени банкноти и монети, открити на територията на Република България (НСМФ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0017


Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9043567


Открита процедура по ЗОП • Избор на международен одитор на Българската народна банка за финансовите 2015, 2016, 2017 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0016


Публична покана • Абонамент за услуги по анализи и проучвания в областта на ИКТ от водеща анализаторска компания за срок от една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9043388


Публична покана • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9043374


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0015


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0014


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Novell, притежавани от БНБ за две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0013


Открита процедура по ЗОП • Доставка и гаранционно поддържане на компютърна техника и софтуерни лицензи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0012


Публична покана • Доставка на дизелово гориво за отопление със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9041349


Открита процедура по ЗОП • Доставка на касово оборудване за обработка на монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0011


Открита процедура по ЗОП • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, компютърни компоненти за него, софтуерни продукти и услуги по инсталиране и конфигуриране

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0010


Открита процедура по ЗОП • Доставка на касови консумативи по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0009


Открита процедура по ЗОП • Извършване на консервационно-реставрационни и ремонтни работи по кулата и покрива на сградата на КП на БНБ, град Плевен, ул.”Васил Левски” № 153

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0008


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0007


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0006


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0005


Публична покана • Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040162


Публична покана • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040161


Публична покана • Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040035


Публична покана • Подновяване на абонамент за поддръжка и доставка на допълнителни лицензи за продукти от фирмата Symantec, и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039825


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039431


Публична покана • Доставка и инсталиране на компоненти за надстройка на дискова система EMC VNX

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9038885


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0004


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0003


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0002


Договаряне без обявление по ЗОП • Предоставяне на право на ползване на информационни технологии (WEB приложение за справки на Централния кредитен регистър на БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0001