logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 юли 2021 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Май 2021 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 50.1 млн. евро при излишък от 86.2 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 399.4 млн. евро (0.6% от БВП2) при излишък от 688.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2020 г.

За май 2021 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 98.9 млн. евро при положително салдо от 2.7 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 106.3 млн. евро (0.2% от БВП) при положително салдо от 318.4 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – май 2020 г.

Търговското салдо за май 2021 г. е отрицателно в размер на 334 млн. евро при дефицит от 57.2 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 915.1 млн. евро (1.4% от БВП) при дефицит от 446.6 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2020 г.

Износът на стоки е 2603.9 млн. евро за май 2021 г., като нараства със 711 млн. евро (37.6%) в сравнение с този за май 2020 г. (1892.9 млн. евро). За януари – май 2021 г. износът е 13 258.6 млн. евро (20.6% от БВП), като нараства с 2290.8 млн. евро (20.9%) в сравнение с този за същия период на 2020 г. (10 967.7 млн. евро, 18.1% от БВП). Износът за януари – май 2020 г. намалява на годишна база с 6.6%.

Вносът на стоки за май 2021 г. е 2937.9 млн. евро, като нараства с 987.8 млн. евро (50.7%) спрямо май 2020 г. (1950.1 млн. евро). За януари – май 2021 г. вносът е 14 173.6 млн. евро (22% от БВП), като нараства с 2759.2 млн. евро (24.2%) спрямо същия период на 2020 г. (11 414.4 млн. евро, 18.8% от БВП). Вносът за януари – май 2020 г. намалява на годишна база с 12.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 179.2 млн. евро при положително салдо от 198.3 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. салдото е положително в размер на 1031.5 млн. евро (1.6% от БВП) при положително салдо от 1141.4 млн. евро (1.9% от БВП) за януари – май 2020 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 50.7 млн. евро при отрицателно салдо от 170.6 млн. евро за май 2020 г.3 За януари – май 2021 г. салдото е отрицателно в размер на 689.1 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателно салдо от 843.8 млн. евро (1.4% от БВП) за януари – май 2020 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 106.5 млн. евро при положително салдо от 32.2 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. салдото е положително в размер на 466.3 млн. евро (0.7% от БВП) при положително салдо от 467.5 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2020 г.

Капиталовата сметка е в размер на 149 млн. евро при положителна стойност от 83.6 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. капиталовата сметка е положителна – 505.6 млн. евро (0.8% от БВП), при положителна стойност от 370.5 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – май 2020 г.

Финансовата сметка за май 2021 г. е положителна в размер на 68.8 млн. евро при положителна стойност от 449.3 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. финансовата сметка е положителна – 1753.5 млн. евро (2.7% от БВП), при положителна стойност от 1076.5 млн. евро (1.8% от БВП) за същия период на 2020 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 70.1 млн. евро при отрицателно салдо от 90.6 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. салдото е отрицателно в размер на 223.5 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 523.7 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2020 г.

Преките инвестиции – активи нарастват с 56.8 млн. евро при увеличение с 93.8 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. те се увеличават с 420.1 млн. евро (0.7% от БВП) при повишение със 115.7 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2020 г.

Преките инвестиции – пасиви нарастват със 126.9 млн. евро при увеличение със 184.5 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. те нарастват с 643.7 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 639.4 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2020 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 92.1 млн. евро за май 2021 г., при повишение със 106.2 млн. евро за май 2020 г.4 За януари – май 2021 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 280.8 млн. евро (при увеличение с 616.4 млн. евро за януари – май 2020 г.).

Преките инвестиции в чужбина за май 2021 г. нарастват с 22 млн. евро, при увеличение с 15.5 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 57.3 млн. евро (при увеличение с 92.7 млн. евро за януари – май 2020 г.).

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари – май 2021 г.) към прессъобщението за платежния баланс, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 178.3 млн. евро при положителна стойност от 255.7 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. салдото е положително в размер на 1288.1 млн. евро (2% от БВП) при положително салдо от 832.3 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2020 г.

Портфейлните инвестиции – активи за май 2021 г. намаляват със 130.6 млн. евро при увеличение с 252.9 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. те нарастват с 1343.5 млн. евро (2.1% от БВП) при увеличение с 845.2 млн. евро (1.4% от БВП) за същия период на 2020 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за май 2021 г. нарастват с 47.7 млн. евро при намаление с 2.7 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. портфейлните инвестиции – пасиви нарастват с 55.4 млн. евро при увеличение с 12.9 млн. евро за същия период на 2020 г.

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 70 млн. евро при положителна стойност от 442.4 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. салдото е положително в размер на 3751.1 млн. евро (5.8% от БВП) при отрицателно салдо от 1398.2 млн. евро (2.3% от БВП) за януари – май 2020 г.

Други инвестиции – активи се повишават с 287.8 млн. евро при увеличение с 38.7 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. те се увеличават с 3950.4 млн. евро (6.1% от БВП) при намаление с 1502 млн. евро (2.5% от БВП) за същия период на 2020 г.

Други инвестиции – пасиви за май 2021 г. нарастват с 357.7 млн. евро при понижение с 403.6 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. те нарастват със 199.3 млн. евро (0.3% от БВП) при намаление със 103.8 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2020 г.

Резервните активи на БНБ5 нарастват с 392.3 млн. евро през отчетния месец при спад от 156.8 млн. евро за май 2020 г. За януари – май 2021 г. те намаляват с 3096.1 млн. евро (4.8% от БВП) при повишение с 2197.3 млн. евро (3.6% от БВП) за същия период на 2020 г.

Статия Грешки и пропуски, нето6 е положителна в размер на 18.7 млн. евро при положителна стойност от 363.1 млн. евро за май 2020 г. По предварителни данни за януари – май 2021 г. статията е положителна в размер на 1354.1 млн. евро (2.1% от БВП) при положителна стойност от 387.6 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2020 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за април 2021 г. са ревизирани. С отчета за юни 2021 г. ще бъдат направени ревизии на данните за периода април – май 2021 г.

2 При БВП в размер на 64 449 млн. евро за 2021 г. (прогноза на БНБ) и 60 641.8 млн. евро за 2020 г. (данни на НСИ от 09.03.2021 г.).

3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

4 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари – май 2020 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 17.07.2020 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

5 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

6 Размерът на статия Нетни грешки и пропуски показва разликата между салдото по финансовата сметка и салдото по текущата и капиталовата сметка. Поради тримесечната и годишна отчетност, тези данни са предварителни и подлежат на ревизия след получаване на пълната информация от отчетните единици.

Прикачени файлове

Платежен баланс, 19.07.2021 г. Изтегли PDF (381 KB)

Приложение 1 - Таблици Изтегли XLSX (29 KB)

Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (130 KB)