logo Skip to content

Българската народна банка събира, съставя и разпространява статистическа информация в съответствие с чл. 42 от Закона за Българската народна банка и като член на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) в изпълнение на ангажиментите по чл. 5 от Протокола за Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка. Тази дейност се извършва в съответствие с европейските и международно приетите стандарти, насоки и добри практики и съгласно принципите, изложени в документа на ЕЦБ Обществен ангажимент по отношение на статистическата роля на ЕСЦБ.

Българската народна банка, като член на ЕСЦБ, обръща голямо внимание на качеството на съставяната от нея статистическа информация. Банката взема предвид международно признатите стандарти за качество като тези, формулирани в Специалния стандарт за разпространение на данни и Рамката за оценяване на качеството на данните на МВФ, които на свой ред се основават на Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН. В своята дейност в областта на статистиката БНБ тясно си сътрудничи с Националния статистически институт и спазва принципите, залегнали в Кодекса на Европейската статистическа практика.