logo
Skip to content

Европейското законодателство и Законът за кредитните институции изискват постигането на надзорна прозрачност, като по такъв начин се осигурява възможност за сравнение между надзорните практики и правила в Европейския съюз. Разделът „Надзорно оповестяване“ осигурява възможност за бърз и лесен достъп до различна информация, свързана с приетите на национално равнище закони и подзаконови актове, начините по които се упражняват възможностите за избор и националните дискреции, а също така и основни статистически данни, свързани с прилагането на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

Регламент за изпълнение (EС) № 650/2014 от 4 юни 2014 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията предоставя рамката за оповестяване, която дава възможност за сравнение на подходите, възприети от БНБ и от другите компетентни органи на държавите членки.

В съответствие с чл. 102 от Закона за кредитните институции БНБ публикува следната информация:


 


За допълнителна информация за надзорните изисквания на всички държави членки на ЕС можете да посетите интернет страницата на Европейския банков орган: https://eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure.