logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Какво представлява Единната зона за плащания в евро (SEPA)?

Единната зона за плащания в евро (SEPA) е европейска инициатива, с която се цели уеднаквяване начина на изпълнение на плащанията в евро от страна на доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции, дружества за електронни пари) посредством използването на общи за държавите от Европейския съюз технически стандарти и бизнес изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро.


 

Платежна система ли е SEPA?

SEPA не е платежна система, а е набор от технически стандарти и бизнес изисквания за изпълнението на клиентски плащания в евро.


 

Кои плащания и валути обхваща SEPA?

SEPA обхваща изпълнението на кредитни преводи и директни дебити, деноминирани единствено в евро (EUR). За кредитните преводи и директните дебити в лева не се прилага SEPA.


 

Къде са определени техническите и бизнес изисквания за изпълнение на SEPA кредитни преводи и директни дебити в евро?

Техническите и бизнес изискванията за кредитни преводи и директни дебити в евро са определени в Регламент (ЕС) № 260/2012, който е директно приложим за България и другите държави-членки на Европейския съюз. Изпълнението на SEPA кредитни преводи и директни дебити се извършва съгласно набор от правила, практики и стандарти, уредени в т. нар. платежни схеми за съответните платежни инструменти.

Към момента единствените схеми, които позволяват извършването на презгранични кредитни преводи и директни дебити в рамките на ЕС са платежните схеми, разработени от Европейския платежен съвет – ЕПС (Схемата за SEPA кредитен превод, Основната схема за SEPA директен дебит, Схема за SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес). Всяка от посочените схеми, разработени от ЕПС, следва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012.


 

Какъв е географският обхват на SEPA?

SEPA обхваща всички страни от Европейския съюз, както и държавите Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино и Швейцария.


 

Има ли нормативни изисквания относно размера на таксите за SEPA кредитните преводи и директните дебити в евро?

Регламент (ЕС) № 260/2012 не налага изисквания относно размера на таксите за SEPA кредитните преводи и директните дебити в евро.

Съгласно нормативните изисквания, таксите, налагани от доставчик на платежни услуги на ползвател на платежни услуги за презгранични плащания в евро в рамките на Европейския съюз, трябва да са равни на таксите, налагани от същия доставчик на платежни услуги на ползвателите за съответните национални плащания в евро, на същата стойност.


 

Какъв е крайният срок за прилагане на SEPA изискванията при изпълнение на кредитните преводи и директните дебити в евро?

Доставчиците на платежни услуги в страните от еврозоната трябва да изпълняват кредитните преводи и директните дебити в евро съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012 най-късно от 1 август 2014 г. За доставчиците от страните извън еврозоната, включително България, този срок е 31 октомври 2016 г.

Доставчиците на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната, нямат задължение да предлагат директен дебит в евро, по смисъла на регламента по-горе и да участват в схеми за SEPA директен дебит, ако не предлагат директен дебит в евро на своите клиенти на национално ниво.


 

Къде мога да разбера кои са доставчиците на платежни услуги в страната, които участват в SEPA?

На интернет страницата на Европейския платежен съвет са посочени доставчиците на платежни услуги от страните, попадащи в географския обхват на SEPA, в т.ч. и от България, които участват в SEPA схемите.

В допълнение всички банки в страната са уведомили БНБ за постиганата техническа готовност за обработка на SEPA плащания съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012. Българската народна банка участва в схемата за SEPA кредитен превод и обработва SEPA плащания в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012.


 

Използват ли се SWIFT услуги за извършването на SEPA плащания?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) е доставчик на комуникационни услуги и технологии, чрез които дружествата от финансовия сектор, включително доставчиците на платежни услуги, си разменят финансови съобщения в стандартизиран формат. Комуникационната среда и услугите на SWIFT могат да се използват от доставчиците на платежни услуги при извършването на SEPA кредитни преводи и директни дебит в евро.