logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Въпроси, отнасящи се до физически и юридически лица, желаещи да получат информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) на хартиен носител

Какъв е редът за получаване на справка от Регистъра на банкови сметки и сейфове на физическо или юридическо лице?

Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова и платежна сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане по образец до БНБ по реда на чл. 12 на Наредба № 12 на БНБ. Искането се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса, съгласно Глава пета (такси) от Наредба № 12 на БНБ. Таксата се заплаща предварително.

Сметката на БНБ за заплащане на такси е:

IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

Физическите лица могат да получат справка безплатно в 14-дневен срок, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 12 на БНБ.

Когато информацията се отнася за физическо лице или юридическо лице, са необходими следните документи:

• искане по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Славянска" № 6;

• документ за самоличност за идентификация на физическото лице;

• заверен препис от актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК на заявителя;

• в случай че искането се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред БНБ, в оригинал или в нотариално заверен препис;

• чуждестранните юридически лица прилагат към искането актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език. В случай че искането не се подава лично, се предоставя изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън територията на Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език;

• документ за платена такса.

 

Може ли физическо лице да поиска информация от БНБ за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ, осъществили достъп до личните му данни?

Физическо лице има право да получи информация за лицата по чл. 56а, ал. 3, т. 10 от ЗКИ, осъществили достъп до личните му данни по реда на чл. 12а от Наредба № 12 на БНБ, като подаде искане по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ.

 

Може ли искането за получаване на справка от РБСС да се подаде по пощата?

Наредба № 12 на БНБ регламентира, че всяко лице има право да получи информация от регистъра, подавайки писмено искане до БНБ.

Когато искането се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. В искането изрично се посочва адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата. Искането следва да бъде изпратено до БНБ на адрес: София 1000, ул. "Славянска" № 6. Справката, съдържаща информация от регистъра, се изпраща по пощата с обратна разписка.

Когато в населеното място на заявителя няма нотариус, нотариалната заверка на искането се извършва от съдията по вписванията при районния съд или от кмета на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център нотариалната заверка на искането се извършва от кмета, заместник-кмета или секретаря на общината, които удостоверяват датата и верността на подписите в искането.

Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на искания за справка от РБСС, представени от български или чужди граждани.

В случай че искането е заверено от нотариус или лице с нотариални функции извън територията на Република България, заверката следва да бъде придружена с легализиран превод на български език.

 

Може ли да се поиска информация и да се получи справка от РБСС по електронна поща или по факс?

Искания за справки за банкови и платежни сметки и банкови сейфове от регистъра не се подават и не се предоставят по електронна поща или факс.

 

Какъв е редът за получаване на справка от РБСС на физическо лице, което е починало?

Наследници на починало лице могат да получат информация от РБСС чрез попълване на искане за наследници, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Славянска" № 6. Ако заявителите наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители наследници се попълват на второ искане с данните за същото починало лице. Искането може да се подаде и от един от наследниците. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. "Славянска" № 6.

Към искането за наследници се прилагат следните документи:

• копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починалото лице;

• копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;

• копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно/ непълнолетно лице;

• документ за платена такса. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата на адрес: гр. София 1000,ул. "Славянска" № 6.

 

Може ли да се получи справка за трето лице?

Подаването на искането и получаването на справка от РБСС се осъществява лично от лицето – заявител или чрез упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред БНБ, в оригинал или в нотариално заверен препис.

 

В какъв срок се получава информацията от РБСС?

Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок от подаване на искането, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.

Когато физическо или юридическо лице желае да получи справка от РБСС в срок до 7 работни дни, 24 часа или 4 работни часа от подаване на искането в БНБ, заплаща такса, съгласно Глава пета (такси) от Наредба № 12 на БНБ. В срока за извършване на справката не се включва времето за доставката й по пощата.

Съгласно чл. 16, ал. 7 от Наредба № 12 на БНБ, сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на искането за извършване на справка и необходимите документи, а когато електронното заявление по чл. 12, ал. 9 от Наредба № 12 на БНБ е постъпило след края на работното време, сроковете започват да текат, считано от следващия работен ден.

 

Как се коригира информация в РБСС?

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Регистъра на банковите сметки и сейфове е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на искането институцията е длъжна да го разгледа и да предостави своя писмен отговор до заявителя. Ако искането е основателно, институцията извършва корекцията и подава коригираните данни към регистъра, съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредба № 12 на БНБ. Институцията не събира такса за разглеждане на искането. Съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредба № 12 за РБСС, БНБ не разглежда постъпили от лицата възражения за съдържащите се за тях данни в регистъра, подадени от институциите.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 на БНБ, институциите по чл. 3 носят отговорност за верността и пълнотата на данните, подадени към регистъра. Подаваната от институциите информация следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи. БНБ не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра.

 

Въпроси, отнасящи се до физически лица, желаещи да получат информация от РБСС по електронен път

Какъв е редът за получаване на справка по електронен път от РБСС за банкови и платежни сметки и банкови сейфове на физическо лице?

По реда на чл. 12, ал. 9 и 10 от Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове справка по електронен път от РБСС може да получи физическо лице, което разполага с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Издаденият от лицензиран български доставчик на удостоверителни услуги КУКЕП е необходимо да съдържа единен граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

 

Как да получа КУКЕП?

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) поддържа Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис. При закупуване на удостоверението е необходимо физическото лице да заяви желанието си КУКЕП на смарт карта да съдържа ЕГН, тъй като доставчиците не са задължени да включват ЕГН в подписа.

 

Може ли да се използва облачен КУКЕП за получаване на справка по електронен път от РБСС?

Не може да се използва облачен КУКЕП за получаване на справка по електронен път от РБСС към настоящия момент.

 

Как да инсталирам електронен подпис?

Физическото лице трябва да инсталира КУКЕП в съответствие с инструкциите на избрания доставчик на удостоверителни услуги.

 

Как мога да заплатя таксата за електронна услуга от РБСС?

Дължимата такса за издаване на справка по електронен път от РБСС се заплаща предварително чрез виртуално терминално устройство ПОС, налично на интернет страницата на Българската народна банка (БНБ), с дебитна или с кредитна карта на Visa, Mastercard или Bcard.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 12 на БНБ, справки по електронен път за информация от регистъра се предоставят безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи срещу заплащане на такса по реда на чл. 16, ал. 1, т. 6 - 8 от Наредба № 12 на БНБ, както следва:

- до 7 работни дни – 2.60 лв.;

- до 24 часа – 5.20 лв.;

- до 4 работни часа – 10.40 лв.

Съгласно чл. 16, ал. 7 от Наредба № 12 на БНБ, сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време (от 8:30 до 17:00 ч.) след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка по електронен път.

Когато електронно заявление по чл. 12, ал. 9 от Наредба № 12 на БНБ е постъпило след края на работното време, сроковете започват да текат, считано от следващия работен ден.

 

Каква може да е причината за неуспешно плащане с дебитна или с кредитна карта?

При получено съобщение за неуспешно плащане физическото лице трябва да се обърне към банката - издател на картата, за повече информация.

 

Как мога да получа заявената по електронен път справка от РБСС?

След обработване на подадено искане за получаване на справка от РБСС по електронен път, физическото лице ще получи съобщение на предоставения адрес на електронна поща.

В системата на регистъра е реализирана възможност за проверка на статуса на подадено искане, както и за изтегляне на резултата чрез „Проверка на статус/Получаване на резултат“.

За достъп до „Проверка на статус/Получаване на резултат“ е необходимо да се използва същото КУКЕП, с което е подадено искането за справка.

 

Повече информация относно реда за получаване на справка по електронен път от информационната система на РБСС за банкови и платежни сметки и банкови сейфове на физическо лице може да намерите в Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на РБСС.

 

Въпроси, отнасящи се до органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции

Може ли да се използва институционален сертификат за достъп до ИС на РБСС?

Да, може да се използва институционален сертификат, но той трябва да съдържа ЕГН на оторизираното физическо лице.

 

Какво е необходимо да се направи при промяна на номер на сертификат?

Съгласно „Ръководство за потребители от органи и институции“ потребителят с роля на администратор от орган или институция може да актуализира номера на сертификата на останалите потребители.

В случай на промяна на номера на сертификата на потребител с роля на администратор, е необходимо да се попълни Приложение № 2 /регистрационен формуляр/ към „Указания за включване на органи и институции в ИС на РБСС“, като се посочи новия номер на сертификата. Оригиналът на попълнения формуляр следва да бъде изпратен на пощенския адрес на БНБ: гр. София 1000, ул. "Славянска" № 6, Българска народна банка или може да се подаде през ИС на РБСС, съгласно т. 3 от „Ръководство за потребители от органи и институции“.

 

Какъв е редът за получаване на информация от регистъра за наличие на банкови сметки и/или сейфове преди 31 октомври 2016 г.?

Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на БНБ от 2016 г. за РБСС (обн. ДВ, бр. 37 от 2018 г.), Българската народна банка не предоставя информация на органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за наличие на банкови сметки и/или сейфове на физически и юридически лица преди датата на първоначално зареждане на информация в регистъра на 31 октомври 2016 г.

 

Как да се търси информация за лица със свободна професия?

Регистърът позволява едновременно търсене по идентификатор – ЕГН и за лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност с идентификатор ЕИК/БУЛСТАТ.

 

Възможно ли е да се търси информация в регистъра за чуждестранно физическо лице само по име и дата на раждане?

Чуждестранните физически лица не могат да бъдат идентифицирани в РБСС само по име и дата на раждане. Съгласно чл. 6, т. 3 от Наредба № 12 за РБСС, въвеждането и идентификацията на клиентите - чуждестранни физически лица, които не са получили единен граждански номер по установения за това ред от компетентните български органи, идентификационният код се определя въз основа на личния им номер, гражданство, държава на пребиваване или други данни от документ за самоличност.

 

Как се комбинират критериите за търсене в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове?

За да се изпълни успешно търсене на информация в Регистъра на банковите сметки и сейфове, трябва да се използва една от следните комбинации от критерии:

• ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Първа комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатор/документ за самоличност" + "Вид на идентификатор на лицето" + "Идентификатор";

Втора комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатор/документ за самоличност" + "Номер на документ за самоличност";

Трета комбинация от критерии: "Дата на раждане" + "Държава по месторождение" + "Име".

Всички полета в една комбинация от критерии трябва задължително да са попълнени.

• ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Първа комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатора на лицето" + "Вид идентификатор " + "Идентификатор";

Втора комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатора на лицето" + "Данъчен номер/ДДС номер".

Всички полета в една комбинация от критерии трябва задължително да са попълнени.

 

От коя дата банките подават към ИС на РБСС данни за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове и за наличие на запори по банкови сметки

Съгласно параграф 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 за РБСС, данни за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове се подават в регистъра за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейф след 1 юли 2017 г.

Данни за наличие на запор/и върху вземане на длъжник по банкова/и сметка/и се подават в регистъра от 1 март 2018 г., а банките, които имат възможност, подават тази информация с данни след 01.01.2018 г., съгласно параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на БНБ от 2016 г. за РБСС (обн. ДВ, бр. 49 от 2017 г.).

 

От коя дата платежните институции и дружествата за електронни пари с издаден лиценз от БНБ подават към ИС на РБСС данни за платежни сметки с номер на сметка или международен номер на банкова сметка (IBAN), водени на техни клиенти?

Съгласно чл. 56а, ал. 1 от ЗКИ и § 11 от „Указания за работа на банки, платежни институции и дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове“, данни за платежни сметки с номер на сметка или международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от платежни институции и дружества за електронни пари с издаден лиценз от Българската народна банка, се подават в регистъра, считано от 10.09.2020 г. за активните сметки към 01.09.2020 г.

 

От коя дата банките, платежните институции и дружествата за електронни пари с издаден лиценз от БНБ подават информация за действителен собственик на юридическо лице - титуляр на сметка?

Съгласно чл. 56а, ал. 1 от ЗКИ и § 10 от „Указания за работа на банки, платежни институции и дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове“, данни за действителен собственик на юридическо лице - титуляр на сметка, се подават в регистъра, считано от 10.09.2020 г. за активните сметки към 01.09.2020 г.

 

Какъв е обхвата на подаваната от институциите информация за запори по банкови и платежни сметки?

Подаваната в ИС на РБСС информация за запори по банкови и платежни сметки се свежда само до датата на налагане и датата на вдигане на запор, които са определени от съответния орган. Видовете запори, частичното отблокиране на запорирана сметка и друга информация, която не касае датата на налагане и датата на вдигане на запор, определени от съответния орган, не са предмет на настоящата версия на Регистъра на банковите сметки и сейфове.

 

Кога се обновява информацията в РБСС

Съгласно чл. 7 от Наредба № 12 на БНБ, институциите по чл. 3 подават ежеседмично информация в регистъра за откриване на нови сметки, закриване на сметки, за сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф, наличие на запор, дати на налагането и вдигането на запора или промяна във вече подадени данни.

 

Необходимо ли е при промяна на информацията в първоначално подадените документи за включване в ИС на РБСС да уведомим БНБ?

Съгласно чл. 18, ал. 5 от Наредба № 12 на БНБ, органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ уведомяват в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 на БНБ, институциите по чл. 3 носят отговорност за верността и пълнотата на данните, подадени към регистъра. Подаваната от институциите информация следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи. БНБ не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра.

 

Справките от ИС на РБСС се извеждат във формат MS Word и MS Excel. Необходимо ли е да притежаваме платения продукт Microsoft Office, за да преглеждаме и отпечатваме тези справки?

Справките могат да се извеждат и чрез безплатните програми на Microsoft Office - MS Word Viewer и MS Excel Viewer, или други безплатни програмни средства, като от 01.03.2018 г. са достъпни и във формати HTML и PDF.

 

Предоставено ни е ръководството за използване на B2B услугите от Регистъра на банковите сметки и сейфове, но не са посочени конкретните адреси за достъп до услугите. Кога ще разполагаме с тях?

С оглед използване на В2В услуги от РБСС е необходимо предварителна подготовка и софтуерна разработка от страна на органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ. За достъп до В2В услугите от РБСС ще бъдат публикувани конкретни адреси.