logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


По какъв начин БНБ осъществява надзор върху банковата система в България?

С Решение на Европейската централна банка (ЕЦБ) между БНБ и ЕЦБ е установен механизъм на тясно сътрудничество, като считано от 01.10.2020 г. компетентният орган за лицензиране на кредитни институции е ЕЦБ, при спазване на специфични правила, отразяващи ролята на БНБ.

Българската народна банка, при отчитане на принципите, произтичащи от механизма на тясно сътрудничество, упражнява надзор върху дейността на банките, за да установи спазването на изискванията на Закона за кредитните институции и на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на издадените актове по прилагането им, за осигуряване на надеждно и сигурно управление на банките и на рисковете, на които те са изложени или може да бъдат изложени, както и за поддържане на адекватен на рисковете собствен капитал.

Българската народна банка упражнява и макропруденциален надзор върху банките с цел поддържане стабилността на банковата система и във връзка с предотвратяване или редуциране както на системните рискове – резултат от дейността на кредитните институции, така и на идентификацията и ограничаването на проявата на макроикономически фактори, застрашаващи стабилността на банковата система.


 

Мога ли да си открия лична сметка в БНБ?

Не. Българската народна банка е емисионна банка. Гражданите не могат да си откриват и да поддържат сметки в нея. За подобен вид финансови услуги може да се обърнете към банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната. Информация за тях може да намерите в рубрика Банков надзор, Кредитни институции, Регистри, Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България.


 

Може ли да ми бъде отпуснат кредит от БНБ?

Като централна банка БНБ не предоставя кредити на граждани. За предоставяне на кредит трябва да се обърнете към банките, които предоставят финансови услуги.


 

Съхранява ли БНБ информация за индивидуални банкови сметки?

Да, за целта е създаден Регистър на банковите сметки и сейфове.


 

Откъде мога да получа информация за кредитни карти и за лихвените нива по тях?

За да получите такава информация, може да се обърнете към всяка една от банките.


 

Как мога да получа информация за стари сметки, ако банката вече не съществува?

След 1987 г. са създадени банки, някои от които по-късно, поради вливане и/или сливане, преустановяват дейността си. Информация за стари сметки в тези банки може да се получи от техните правоприемници.


 

Какво трябва да направя, ако имам проблем с някоя банка?

Опитайте се да разрешите проблема директно с банката. БНБ не разполага с компетентност да разрешава договорни спорове между банките и техните клиенти. Такива спорове следва да се разрешават по споразумение между страните, по съдебен ред или по реда на специални процедури в предвидените в приложимото законодателство случаи.