logo
Skip to content

Българската народна банка събира, съставя и разпространява статистическа информация в съответствие с чл. 42 от Закона за Българската народна банка и като член на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) в изпълнение на ангажиментите по чл. 5 от Протокола за Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка. Тази дейност се извършва в съответствие с европейските и международно приетите методологически стандарти, регламенти и насоки на ЕЦБ и на други европейски и международни институции. Тя следва принципите, изложени в документа на ЕЦБ Обществен ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика, които се основават на Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН.

Българската народна банка като член на ЕСЦБ обръща голямо внимание на качеството на съставяната от нея статистическа информация. Тя активно участва в съставянето от ЕЦБ и от Евростат на доклади по качеството, както и в изпълнението на решенията на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс относно качеството на статистиките, съставяни за нуждите на процедурата за макроикономически дисбаланси. БНБ строго следва и изискванията на Рамката за оценяване на качеството на данните на МВФ, тъй като България е присъединена към Специалния стандарт за разпространение на данните Плюс.

В своята дейност в областта на статистиката БНБ тясно си сътрудничи с Националния статистически институт, национални и европейски органи на статистиката и централни банки.