logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 февруари 2010 г.

Засилване на сътрудничеството между банковите
надзорни органи на държавите от Югоизточна Европа

По покана на г-н Мугур Исареску, управител на Националната банка на Румъния, управителите и представители на Албанската банка, Българската народна банка, Централната банка на Босна и Херцеговина, Централната банка на Кипър, Гръцката централна банка, Националната банка на Република Македония, Централната банка на Черна гора, както и ръководителите на банковите органи в Босна и Херцеговина и Република Сръбска, се срещнаха на 19 февруари 2010 г. в Синая.

Тази среща е четвъртата поред в рамките на многостранния Меморандум за разбирателство, подписан в Атина през юли 2007 г., който има за цел да засили сътрудничеството в областта на банковия надзор в Югоизточна Европа и да запази финансовата стабилност в региона.

Обсъжданията по време на срещата се концентрираха върху макроикономическото развитие и развитието на финансовите пазари, условията и перспективите за банките, както и промените в регулаторната рамка в региона. Участниците заключиха, че въпреки глобалните финансови сътресения банковите системи на всички страни от Югоизточна Европа остават надеждни и добре капитализирани. Участниците подчертаха също голямото значение на сътрудничеството и координацията между централните банки и надзорните органи в региона за ограничаване на преките и косвени въздействия на световните финансови сътресения и за възстановяване на доверието и гарантиране запазването на финансовата стабилност.

Срещата беше добра възможност за повишаване на подпомагащата роля на държавите – членки на ЕС, в рамките на региона чрез споделяне на ценен опит в областта на надзора с държавите – кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС. Участниците наблегнаха на ключовата роля на неотдавна създадените надзорни колегии, работещи в рамките на нормативната база, предоставена в Насоките на Комитета на европейските органи за банков надзор (CEBS), за оценка на справянето с рисковете, пред които са изправени трансграничните банкови групи, както и за създаване на постоянна платформа за по-ефективен и ефикасен надзор. Тази платформа ще спомогне също и за съвместното оценяване на нуждите от капитал на всички институции, работещи в региона, като се взема пред вид техния рисков профил и се защитават интересите както на държавите по седалище, така и на държавите домакини.

Беше договорено, че следващата среща на управителите на централни банки от Югоизточна Европа ще се проведе догодина в Кипър.

(от ляво на дясно) г-н Йоанис Гоусиос – директор на управление „Банков надзор” при Гръцката банка, г-н Флорин Джорджеску – първи подуправител на Националната банка на Румъния, г-н Иван Искров – управител на Българската народна банка, г-н Мугур Константин Исареску – управител на Националната банка на Румъния, г-н Атанасиос Орфанидес – управител на Централната банка на Кипър, г-н Радомир Божик – подуправител на Централната банка на Босна и Херцеговина, г-н Фатос Ибрахими – първи подуправител на Албанската банка, г-н Димитър Богов – подуправител на Националната банка на Република Македония.