logo
Skip to content

Прессъобщения, 2018 г.

31.12.2018

БНБ обяви ОЛП за януари 2019 г.18.12.2018

УС на БНБ прие по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките14.12.2018

УС на БНБ взе решение, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, влизащото в сила от 1 октомври 2019 г. ниво на антицикличния капиталов буфер в размер на 0.5%, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, да се прилага и през първото тримесечие на 2020 г.14.12.2018

БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г.13.12.2018

На свое заседание УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Овергаз Капитал“ АД на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)07.12.2018

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Св. Първомъченик Стефан“ от серията „Българска иконография“30.11.2018

БНБ обяви ОЛП за декември 2018 г.29.11.2018

Днес в сградата на Българската народна банка в присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-жа Людмила Елкова като член на Управителния съвет на БНБ14.11.2018

УС на БНБ взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Банка ДСК“ ЕАД, София, на акции, представляващи 99.7352% от капитала на „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, гр. Варна12.11.2018

Българската народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2019 година12.11.2018

Европейската централна банка публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от 18.07.2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество05.11.2018

УС на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки и определи ниво на буфер за ДСЗИ, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции31.10.2018

БНБ обяви ОЛП за ноември 2018 г.31.10.2018

В съответствие с изискванията на чл. 109, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, от днес на интернет страницата на Българската народна банка е достъпна новата подрубрика „Съпоставяне на такси на доставчици на платежни услуги“26.10.2018

УС на БНБ взе решение за разрешаване преобразуването на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, чрез вливане в „Инвестбанк“ АД по реда на чл. 262 от Търговския закон25.10.2018

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Изипей“ АД25.10.2018

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД28.09.2018

БНБ обяви ОЛП за октомври 2018 г.26.09.2018

Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% в сила от 1 октомври 2019 г. В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на Българската народна банка решението за увеличаване на нивото на буфера се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила14.09.2018

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Иван Асен II“14.09.2018

От днес на интернет страницата на БНБ в рубрика „Платежна инфраструктура“ е достъпна обновената подрубрика „Платежна статистика“31.08.2018

БНБ обяви ОЛП за септември 2018 г.15.08.2018

Във връзка с публикация във в. „24 часа“ от днес, 15.08.2018 г., под заглавие „Българските банки предупредени да се чистят от турски активи” Пресцентърът на БНБ заявява, че изнесената информация не отговаря на истината. В централната банка не е постъпвало запитване от вестника по темата31.07.2018

БНБ обяви ОЛП за август 2018 г.17.07.2018

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките17.07.2018

УС на БНБ прие Наредба № 37 за вътрешните експозиции на банките12.07.2018

Еврогрупата подкрепи България по пътя ѝ към еврозоната06.07.2018

На 6 юли 2018 г., по покана на управителя на Българската народна банка г-н Димитър Радев, г-н И Ган (Yi Gang), управител на Народната банка на Китай, посети БНБ по време на Седмата среща на върха на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа29.06.2018

БНБ обяви ОЛП за юли 2018 г.27.06.2018

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2018 г.31.05.2018

БНБ обяви ОЛП за юни 2018 г.22.05.2018

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение“ EBA/GL/2017/16 (23/04/2018), издадени от ЕБО14.05.2018

БНБ се присъедини към Световния кодекс за поведение на валутните пазари08.05.2018

БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции“ EBA/GL/2017/12, издадени от ЕБО04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно вътрешното управление“ EBA/GL/2017/11, издадени от ЕБО04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 май 2018 г. на „Насоки относно надзора на значими клонове“ EBA/GL/2017/14, издадени от ЕБО03.05.2018

На 2 май 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана поканата за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск30.04.2018

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 50 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2017 година30.04.2018

БНБ обяви ОЛП за май 2018 г.20.04.2018

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Старият бряст в Сливен“19.04.2018

УС на БНБ прие Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, която отменя настоящата Наредба № 3 на БНБ от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти18.04.2018

УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.18.04.2018

УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани в периода 05.07.1999 г. – 31.12.2012 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 15.05.2018 г.05.04.2018

УС на БНБ прие промени в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, в сила от 10 април 2018 г.02.04.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно свързаните клиенти по чл. 4, параграф 1, т. 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2017/15), издадени от Европейският банков орган30.03.2018

УС на БНБ прие нова Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки30.03.2018

БНБ обяви ОЛП за април 2018 г.30.03.2018

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2018 г.30.03.2018

УС на БНБ прие Наредба № 16 на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, която отменя настоящата Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г.09.03.2018

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди стипендии за 2018 г.08.03.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварителни одобрения по заявленията на „Българо-американска кредитна банка“ АД и на „Инвестбанк“ АД за пряко придобиване на акциите на Търговска банка „Виктория“ АД08.03.2018

УС на БНБ на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2018 г.28.02.2018

БНБ обяви ОЛП за март 2018 г.23.02.2018

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „140 години от Освобождението на България“14.02.2018

Европейските надзорни органи предупреждават потребителите за рисковете от купуването на виртуални валути31.01.2018

БНБ обяви ОЛП за февруари 2018 г.26.01.2018

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Датекс Пеймънт Технолоджи“ ЕАД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за издаване на предварително одобрение за пряко придобиване от „Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК“ (Novito Opportunities Fund AGmvK) на 3 880 388 броя безналични акции, представляващи 67.646407% от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД11.01.2018

УС на БНБ взе решение за съгласие „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 1 февруари 2018 г. Кредитната институция БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Франция ще започне да осъществява дейност чрез клон на територията на Република България11.01.2018

УС на БНБ прие Наредба № 1 за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на БНБ