logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 декември 2018 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

Промените в Наредбата предвиждат съкращаване от 45 на 7 дни на процеса на определяне и събиране на извънредни вноски от банките, което ще позволи синхронизация с определените в ЗГВБ срокове (7 работни дни) за изплащане на влоговете в банка при наличие на законовите предпоставки за това.

Въведена е по-детайлна процедура, прилагана при корекция на платена от банка вноска, като за период от повече от две години назад ще е необходимо решение на УС на ФГВБ. Корекция на общата сума на дължимите от банките годишни премийни вноски или на такива в намален размер и на извънредните премийни вноски няма да е възможна.

Чрез включване на нова глава в наредбата се доразвива нормативната уредба относно действията на БНБ и ФГВБ, в случай че кредитна институция не заплати дължима премийна вноска в сроковете, определени в ЗГВБ и Наредба № 30.

Част от направените изменения са от технически характер и отразяват натрупания опит от прилагането на Наредба № 30 от ФГВБ през последните три години.