logo
Skip to content

Прессъобщения, 2015 г.

30.12.2015

БНБ обяви ОЛП за януари 2016 г.28.12.2015

Във връзка с процеса по преглед на качеството на активите на банките в България Централната банка одобри инструкции за избор на доставчици на услуги и за избор на оценители на обезпечения21.12.2015

Българската народна банка получи окончателния доклад за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките по одитния доклад за извършен одит на бюджетните разходи на Централната банка и тяхното управление за периода от 1 януари до 31 декември 2014 г.12.12.2015

От 1 януари 2016 г. БНБ изважда от обращение банкнотата с номинална стойност 1 лев, емисия 1999 г.12.12.2015

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за първото тримесечие на 2016 г.11.12.2015

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2015 г. и Бюджетът на БНБ за 2016 година03.12.2015

Българската народна банка и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори подписаха Меморандум за сътрудничество30.11.2015

БНБ обяви ОЛП за декември 2015 г.26.11.2015

Днес БНБ представи нова разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г.26.11.2015

УС на БНБ прие нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, която влиза в сила от 4 януари 2016 г.25.11.2015

Нова банкнота от 20 евро от серията „Европа" влиза в обращение на 25 ноември 2015 г.20.11.2015

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2015 г. в размер на 82 170 хил. лв. и нейното разпределение по банки19.11.2015

На проведено днес заседание УС на БНБ прие решение да започне публикуване на прогнозите на БНБ за основни макроикономически показатели30.10.2015

Във връзка с обявените структурни промени в Българската народна банка, които влизат в сила от 1 ноември 2015 г., БНБ обявява новоназначените директори30.10.2015

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Св. Мина”30.10.2015

БНБ обяви ОЛП за ноември 2015 г.29.10.2015

На проведено днес заседание УС на БНБ прие решение за структурни промени в БНБ, произтичащи от възложените по закон правомощия на БНБ като орган за преструктуриране на банки, от приетия на 5 октомври 2015 г. от УС на БНБ План за реформиране и развитие на банковия надзор, както и от поетите от управителя на БНБ ангажименти, свързани с институционалното развитие на БНБ, представени в Народното събрание27.10.2015

Българската народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2016 година23.10.2015

Считано от 26 октомври 2015 г. на длъжността „Главен секретар“ в БНБ е назначена г-жа Снежанка Деянова. Тя заема тази длъжност на мястото на г-н Петко Кръстев, който напуска БНБ поради своето пенсиониране. Считано от същата дата, на длъжността „Главен счетоводител“ е назначена г-жа Теменужка Цветкова22.10.2015

Днес Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 49, ал. 4 от Закона за БНБ и проведена открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки, реши за международен одитор на БНБ за финансовите 2015 г., 2016 г. и 2017 г. да бъде избран “Ърнст и Янг Одит” ООД22.10.2015

От 7 декември 2015 г. БНБ пуска в обращение нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г.
БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.22.10.2015

Днес УС на БНБ прие изменения и допълнения в Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност и в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети13.10.2015

В периода 9 - 12 октомври 2015 г. в гр. Лима, Перу, се състояха Годишните срещи на Международния валутен фонд и организациите от групата на Световната банка, в които взе участие българска делегация от представители на Министерството на финансите и БНБ, ръководена от управителя на БНБ г-н Димитър Радев. По време на срещите беше подчертано, че икономиката на България се развива в стабилна политическа среда и независимо от външните предизвикателства постига икономически растеж, който е по-висок от очаквания от БНБ в края на 2014 г. Посочени бяха и стабилната фискална позиция на страната, предприетите реформи в банковия надзор и подготовката за прегледа на качеството на активите на банките05.10.2015

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор. Планът описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през тази и следващата година05.10.2015

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за платежна институция на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД01.10.2015

Днес подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, издаде заповед № БНБ-87807/01.10.2015 г., за допълване списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка, утвърден със Заповед № БНБ-123626/22.10.2014 г.30.09.2015

БНБ обяви ОЛП за октомври 2015 г.30.09.2015

Днес управителят на БНБ Димитър Радев в качеството си на управител за България в МВФ изпрати писмо до директора на Статистическия департамент на МВФ, в което заяви интереса на България и на институциите, отговарящи за съставянето на макроикономически статистики, за присъединяване към “Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс” на МВФ30.09.2015

Проектът на доклад за извършения одит от Сметната палата на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“ бе предоставен на управителя на БНБ г-н Димитър Радев30.09.2015

Във връзка с публикации и постъпили запитвания Българската народна банка информира, че г-жа Нели Кордовска, главен директор на управление „Банков надзор” в БНБ, е подала молба за напускане, считано от 1 октомври 2015 г., която е приета. Стартирана е процедура за избор на неин заместник като заместник-председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките28.09.2015

Днес управителят и подуправителите на БНБ проведоха среща с изпълнителните директори на кредитните институции, членуващи в Асоциацията на банките в България. Темите на разговора включваха представяне на управленската програма на БНБ, реформата в банковия надзор и други предстоящи задачи пред БНБ и банките в България25.09.2015

Българската народна банка информира гражданите, че съгласно закона централната банка не поддържа сметки на физически лица и търговски дружества и не предоставя кредити24.09.2015

Днес се проведе заседание на Комисията, назначена да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в откритата процедура по Закона за обществените поръчки за избор на финансов консултант за оценка на активите на банките в България18.09.2015

Днес, след изразено желание и декларирано съгласие за разкриване на информация по Закона за защита на личните данни от г-н Иван Искров, г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов, БНБ оповестява допълнително, че тяхното брутно средномесечно възнаграждение, включващо всички форми на основни и допълнителни възнаграждения преди облагане с данъци, за периода юли 2014 г. - юни 2015 г. е било в размер, както следва: 16 546.05 лева за г-н Иван Искров и по 14 983.21 лева за г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов04.09.2015

Днес, 04.09.2015 г., на „Индустриален холдинг - Доверие“ АД беше връчена заповед № БНБ- 81049/03.09.2015 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, издадена на основание чл. 28а, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2-4, чл. 28б, ал. 6 и чл. 151, ал. 1-3 от Закона за кредитните институции, с която на „Индустриален холдинг - Доверие“ АД, ЕИК: 121683066, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 82, е отказано издаването на одобрение за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на „Токуда Банк“ АД31.08.2015

БНБ обяви ОЛП за септември 2015 г.28.08.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „130 години от Съединението на България”14.08.2015

Днес Българската народна банка (БНБ) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) подписаха инструкция за взаимодействие31.07.2015

БНБ обяви ОЛП за август 2015 г.30.07.2015

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ отне издадения лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „СЕЛ ИНТ България” ЕООД и отказа издаването на лиценз на „Блу Скай Електроник Мъни Къмпани” АД за извършване на дейност като дружество за електронни пари30.07.2015

Във връзка с обявените от управителя на БНБ приоритети за управление и развитие на БНБ днес Управителният съвет на БНБ прие становище по независимата оценка за състоянието на банковия надзор на БНБ; официално стартира процесът по прегледа на качеството на активите в търговските банки и на основание чл. 12, ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на Управителния съвет на БНБ17.07.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години българско самолетостроене”17.07.2015

Ангажираността на БНБ и предприетите досега предварителни действия създават предпоставки за своевременно финализиране на сделката за придобиването на Алфа Банка – клон България от Пощенска банка, включително на процеса на произнасяне от съответните надзорни и регулаторни органи в Република България и Република Гърция, както и от Единния надзорен механизъм в еврозоната15.07.2015

Днес в Българска народна банка се проведе традиционната церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания управител на БНБ - г-н Димитър Радев15.07.2015

Днес в изпълнение изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за БНБ управителят на БНБ Димитър Радев внесе в Народното събрание предложения за избиране на подуправители на БНБ30.06.2015

БНБ обяви ОЛП за юли 2015 г.29.06.2015

Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на българската банкова система23.06.2015

Управителят на БНБ иска бърз избор на наследник, който да встъпи в длъжност още от 10 юли04.06.2015

По повод изявленията от днес за оставка на управителя на БНБ и опитите за упражняване на влияние върху независима институция от страна на председателя на Комисията по бюджет и финанси в 43-тото НС бихме искали да заявим: Управителят на БНБ нееднократно е обявявал, че очаква постигането на политическо съгласие за избор на нов управител, като се следват законовите процедури в тази посока. Никой не е упълномощаван да прави каквито и да е изявления от името на управителя на БНБ29.05.2015

В Националния център за анализ към БНБ е регистриран нов тип неистински банкноти от 2 лева, емисия 2005 г. При този тип неистински банкноти e имитиран основен защитен елемент, който се проверява най-често от населението и касиерите от търговската мрежа – холограмната лента29.05.2015

БНБ обяви ОЛП за юни 2015 г.28.05.2015

БНБ уведомява, че информация за състоянието на банковата система (прессъобщение и данни за системата) към края на месец април 2015 г. ще бъде публикувана до 12 юни 2015 г. във връзка с новия европейски календар за докладване на надзорната отчетност от банките27.05.2015

Във връзка със зачестили запитвания от страна на банки и техни клиенти относно изпълнение на процедура за плащане „debit incoming transfer procedure“ в платежната система TARGET2 ви уведомяваме, че съгласно правилата на Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 (Guidelines on TARGET2), приети от ЕЦБ, в TARGET2 няма процедура за плащане „debit incoming transfer procedure“11.05.2015

Квесторите на Корпоративна търговска банка никога не са искали от БНБ, съответно БНБ никога не е издавала предписания за извършване на предоговаряне под каквато и да било форма на влогове на КТБ с нейни клиенти07.05.2015

На 5 май 2015 г. в системата за регистрация и сетълмент на ДЦК (BNBGSSS), оперирана от БНБ, се включи RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, АUSTRIA, като директен участник от държава-членка по реда на чл.3, ал.1, т.4 и чл.5, ал.6 на Наредба № 5 на МФ и БНБ30.04.2015

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2014 година30.04.2015

БНБ обяви ОЛП за май 2015 г.28.04.2015

БНБ уведомява, че прессъобщението за състоянието на банковата система към края на март 2015 г., както и съпътстващата надзорна информация, ще бъдат публикувани до 15 май 2015 г. във връзка с новите срокове съобразно единния отчетен календар за банките в Европейския съюз28.04.2015

Днес БНБ внесе жалба срещу решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка” АД беше определена датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката - 06.11.2014 г.24.04.2015

Във връзка с отправени запитвания Ви информираме, че БНБ ще обжалва в законовия 7-дневен срок решението на Софийския градски съд от 22 април 2015 г., с което съдът обяви Корпоративна търговска банка АД в несъстоятелност, в частта, в която съдът е определил за начална дата на неплатежоспособност 6 ноември 2014 г. – датата на вземане на решение от УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ22.04.2015

Днес Софийският градски съд обяви Корпоративна търговска банка АД в несъстоятелност и прекрати дейността й02.04.2015

Днес УС на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г.31.03.2015

БНБ обяви ОЛП за април 2015 г.17.03.2015

Във връзка с постъпили запитвания относно списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка в несъстоятелност, БНБ съобщава, че актуализираният списък е изпратен на Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., с което централната банка е изпълнила своите задължения13.03.2015

Изявление на БНБ по повод на журналистически въпроси относно твърдения на председателя на Комисията по бюджет и финанси, направени в предаването „Тази сутрин“ на БТВ27.02.2015

БНБ обяви ОЛП за март 2015 г.24.02.2015

Днес в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн председателят на Европейската централна банка Марио Драги представи новата банкнота от 20€ и обяви, че тя ще влезе в обращение на 25 ноември 2015 г.06.02.2015

Днес УС на БНБ на свое заседание взе решение за присъждане на стипендия за 2015 г. на Атанас Ангелов Пеканов, студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в University College London30.01.2015

БНБ обяви ОЛП за февруари 2015 г.29.01.2015

Днес в 15.58 ч. на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание бе внесено предложение с вх. № 507-00-2/29.01.2015 г. от името на управителя на БНБ г-н Иван Искров за избора на г-н Димитър Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление “Банков надзор”15.01.2015

Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките15.01.2015

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС издаде лиценз на „Кредибул” ЕАД за предоставяне на платежни услуги09.01.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино”