logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 януари 2015 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) разгледа заявлението на „Кредибул” ЕАД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че е налице изпълнение на всички необходими условия за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по чл. 10 от ЗПУПС, Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС издаде лиценз на „Кредибул” ЕАД за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 4, буква „б“ и т. 5 от ЗПУПС.