logo
Skip to content

Прессъобщения, 2024 г.

18.04.2024

Във връзка със зачестили случаи на телефонни обаждания от хора, представящи се за служители на БНБ, които искат информация за сметки на граждани и дават инструкции за извършване на преводи по тях, Ви информираме, че тези обаждания са измамни и не се извършват от служители на БНБ15.04.2024

БНБ публикува статистически данни за март 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение11.04.2024

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2024 г.04.04.2024

Във връзка със зачестили случаи на телефонни обаждания от хора, представящи се за служители на БНБ, които искат информация за сметки на граждани и дават инструкции за извършване на преводи по тях, Ви информираме, че тези обаждания са измамни и не се извършват от служители на БНБ29.03.2024

БНБ обяви ОЛП за април 2024 г.28.03.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение да прилага в надзорната си дейност, считано от 29 март 2024 г., актуализираната версия на Надзорния наръчник на ЕНМ (SSM Supervisory Manual)28.03.2024

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и тарифи за таксите за услугите от двата регистъра, които ще влязат в сила от 1 май 2024 г.28.03.2024

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през второто тримесечие на 2025 г.22.03.2024

Считано от 25 март 2024 г., продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани15.03.2024

Във връзка със зачестили случаи на телефонни обаждания от хора, представящи се за служители на БНБ, които искат информация за сметки на граждани и дават инструкции за извършване на преводи по тях, Ви информираме, че тези обаждания са измамни и не се извършват от служители на БНБ15.03.2024

БНБ публикува статистически данни за февруари 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение14.03.2024

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви следното: В качеството ми на управител на МВФ за България внесох номинацията на Кристалина Георгиева за управляващ директор на МВФ за втори мандат08.03.2024

Изявление на управителя на БНБ Димитър Радев в качеството му на управител на МВФ за България по повод номинирането на управляващ директор на институцията08.03.2024

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“29.02.2024

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди две стипендии за 2024 г.29.02.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение за съответно прилагане, считано от 29 февруари 2024 г., на актуализирано „Ръководство на ЕЦБ за преглед и оценка на вътрешно-рейтингови модели“ (ЕCB Guide to internal models)29.02.2024

БНБ обяви ОЛП за март 2024 г.23.02.2024

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2023 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции15.02.2024

На свое заседание УС на БНБ взе решение за съгласие „Дайнърс клуб България“ АД, с ЕИК 121230735, да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 15 април 2024 г., във връзка с постъпило от дружеството заявление за прекратяване на дейността15.02.2024

БНБ публикува статистически данни за януари 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение13.02.2024

Днес в Държавен вестник бе обнародван новият Закон за БНБ, който ще влезе в сила от деня, посочен в Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България12.02.2024

БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети31.01.2024

БНБ обяви ОЛП за февруари 2024 г.22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на БНБ от 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност, и на лицата, заемащи ключови позиции22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на БНБ от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции22.01.2024

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2018 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 5.02.2024 г.15.01.2024

БНБ публикува статистически данни за декември 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение