logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 декември 2015 г.

Във връзка с процеса по преглед на качеството на активите на банките в България Българската народна банка одобри инструкции за избор на доставчици на услуги и за избор на оценители на обезпечения. В изпълнение на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и на чл. 80 от Закона за кредитните институции Централната банка възложи на банките да организират процедура за подбор на независими външни лица, които директно да бъдат ангажирани с извършване на дейностите по прегледа на активите в банките – доставчици на услуги (AQR Providers). Тези доставчици на услуги ще извършват дейност, спазвайки изискванията на методологията за преглед на качеството на активите, разработената от ЕЦБ и адаптирана от БНБ и нейния консултант „Делойт България“ ЕООД.

Банките организират процеса по подбор на независимите външни лица в съответствие с одобрените Инструкции за избор на доставчици на услуги, включително критериите за оценка и насоките за подбор. Банките могат да поставят и допълнителни изисквания и критерии за избор към доставчиците на услуги, доколкото тези критерии не противоречат на спазването на концепцията за осигуряване на качество, независимост и професионализъм от страна на външните лица.

Всеки доставчик на услуги ще бъде отговорен за ангажирането на оценители на обезпечения при съобразяване със съответните одобрени инструкции за избор на оценители, като ще извършва контрол на качеството на дейността на оценителите и ще прилага механизми за избягване на конфликти на интереси.

Изисква се до 22 януари 2016 г. банките да изпратят на БНБ информация за избраните доставчици на услуги, както и всички съпътстващи документи, доказващи съответствието на доставчика на услуги и оценителите с критериите за допустимост. БНБ проверява допустимостта на избраните лица и изпраща потвърждение към банките в срок до 11 февруари 2016 г. Договорите за ангажиране на избраните доставчици на услуги и оценители ще бъдат сключени не по-късно от 15 февруари 2016 г.Прикачени файлове

Инструкции за избор на доставчик на услуги Изтегли PDF (224 KB)

Инструкции за избор на оценители на обезпечения Изтегли PDF (218 KB)

Презентация "Оценка на качеството на активите, стрес тестове и план на възстановяване 2016" от 4 декември 2015 г.
(на английски език)
Изтегли PDF (655 KB)