logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 февруари 2015 г.

Днес Управителният съвет на БНБ на свое заседание взе решение за присъждане на стипендия за 2015 г. на Атанас Ангелов Пеканов, студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в University College London, специалност „Икономическа политика“, представил есе на тема „Дългосрочни и краткосрочни икономически ефекти за България от санкциите на ЕС срещу Русия“.

Удостоверението на победителя в конкурса за стипендианти на БНБ за 2015 г. бе връчено днес в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката. Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, с перспектива и възможност те да бъдат привлечени на работа в централната банка. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са публично достъпни на интернет страницата на централната банка.

Документи за участие в единадесетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ подадоха общо 21 кандидати, от които 8 докторанти и 13 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) не допусна до участие в конкурса за стипендианти на БНБ за 2015 г. един от кандидатите поради по-нисък от изискуемия среден семестриален успех и среден успех от държавните изпити за придобиване на степен „бакалавър“. Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти, които включваха едновременно експерти от БНБ и външни експерти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти. По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени на рецензенти с образователна и научна степен „доктор”. След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията реши да покани на следващия етап, интервю, двама студенти – един магистър и един докторант. Кандидатите имаха възможност да представят и защитят тезите си, да определят сферата на интересите си и да обсъдят актуални въпроси с членовете на Комисията. Въз основа на проведените интервюта и комплексната преценка за представянето на кандидатите, Комисията след внимателно обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила за подбор и работа със стипендианти на БНБ предложи на Управителния съвет на БНБ да присъди една стипендия на студент, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, и да не присъжда стипендия на докторант за 2015 г.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до януари 2015 г.) са кандидатствали общо 291 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 26.Снимки