logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 май 2015 г.

Във връзка със зачестили запитвания от страна на банки и техни клиенти относно изпълнение на процедура за плащане „debit incoming transfer procedure“ в платежната система TARGET2 ви уведомяваме, че съгласно правилата на Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 (Guidelines on TARGET2), приети от Европейската централна банка (ЕЦБ) и публикувани на интернет страницата на ЕЦБ, които са въведени в Правила за работа на системния компонент TARGET2-BNB, в TARGET2 няма процедура за плащане „debit incoming transfer procedure“.

Съгласно чл. 13 от Guidelines on TARGET2 и съответно от Правила за работа на системния компонент TARGET2-BNB, видовете платежни нареждания, които се обработват в TARGET2, са:

нареждане за кредитен превод;

нареждане за директен дебит, изпълнено в съответствие с дадено съгласие за директен дебит;

нареждане за прехвърляне на ликвидност.

От посочените видове платежни нареждания само кредитният превод може да бъде използван от клиенти на банките.

Кредитният превод в TARGET2 (използва се SWIFT съобщение МТ 103) е клиентско плащане, при което наредител и получател са клиенти на банка. Директният дебит в TARGET2 (използва се SWIFT съобщение МТ 204) е междубанков, т.е. платец и получател са само банки, които участват в TARGET2, а не физически или юридически лица, различни от банки. Нареждането за прехвърлянето на ликвидност се използва само за прехвърляне на средства между сметки на банки.

Функционалностите и използваните нареждания за превод и съобщения в платежната система TARGET2 са подробно описани в документа User Detailed Functional Specifications, публикуван на интернет страницата на ЕЦБ.

Клиентски директни дебити в евро (SEPA директни дебити), при които платец и получател са физически и/или юридически лица, могат да се извършват от банки, подписали споразумение за участие към SEPA схемите за директен дебит, съгласно изискванията на Европейския платежен съвет. При SEPA директния дебит платежната операция се инициира от получателя въз основа на предварително дадено съгласие от страна на платеца за дебитиране на сметката му.

SEPA директни дебити не се обработват от платежната система TARGET2.

Списък с банките в страната, които са се присъединили към SEPA схемите за директен дебит и могат да извършват SEPA директни дебити, е публикуван на интернет страницата на Европейския платежен съвет.