logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 септември 2015 г.

Във връзка с постъпили запитвания, БНБ информира следното:

• На 30 юли 2015 г. Управителният съвет на БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на своите членове. Принципите за определяне на възнагражденията и конкретните им размери бяха публикувани на интернет страницата на БНБ.

• На 16 септември 2015 г. БНБ предостави, при спазване на ограниченията по Закона за защита на личните данни, исторически данни, свързани с възнагражденията в БНБ, поискани на основание на Закона за достъпа до обществена информация.

• Днес, след изразено желание и декларирано съгласие за разкриване на информация по Закона за защита на личните данни от г-н Иван Искров, г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов, БНБ оповестява допълнително, че тяхното брутно средномесечно възнаграждение, включващо всички форми на основни и допълнителни възнаграждения преди облагане с данъци, за периода юли 2014 г. - юни 2015 г. е било в размер, както следва: 16 546.05 лева за г-н Иван Искров и по 14 983.21 лева за г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов.