logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 септември 2015 г.

Проектът на доклад за извършения одит от Сметната палата на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“ бе предоставен на управителя на БНБ г-н Димитър Радев.

Документът е връчен и на бившия управител на БНБ г-н Иван Искров съгласно Закона за Сметната палата. Окончателният вариант на доклада за одита, който бе възложен с решение на 43-тото Народно събрание от 29 април 2015 г. се очаква да бъде готов и да бъде внесен в Парламента в края на месец октомври.

Съгласно законоустановената рамка БНБ ще се запознае с проекта с цел изразяване на становище, но едновременно с това ще отчете възможността за включване на препоръки от доклада в плана за реформиране и развитие на банковия надзор в рамките на поетия по-рано ангажимент такъв план да се изготви до края на септември. БНБ ще публикува плана за реформи през следващата седмица.