logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 октомври 2015 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор. Планът описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през тази и следващата година.

Реформирането и развитието на банковия надзор имат за цел да приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012 г.

Планът е резултат от близо едногодишен процес, който включваше основно два етапа: вътрешен анализ и оценка на процедурите и практиките на управление „Банков надзор“ и независима външна оценка на ефективността на банковия надзор в България, изготвена от екип на МВФ и Световната банка.

Неговото разработване, приемане и оповестяване съответстват на поетите от управителя на БНБ ангажименти, свързани с управлението на БНБ, представени в Народното събрание.

Планът за реформиране и развитие на банковия надзор и пълният оригинален текст на доклада на МВФ и Световната банка могат да бъдат прочетени в прикачените файлове.Прикачени файлове

План за реформиране и развитие на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка Изтегли PDF (211 KB)

Доклад на МВФ и Световната банка Изтегли PDF (2157 KB)