logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 март 2015 г.

Във връзка с постъпили запитвания относно списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка в несъстоятелност, воден на основание чл.44, т.2 от Закона за банковата несъстоятелност, Българската народна банка съобщава следното:

По установена още от 1998 г. практика списъкът съдържа освен имената на лицата също така данни за техните адреси, телефонни номера и друга информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита личните данни. По своя законов статут този списък не е публичен (за разлика например от регистъра на лицензите и разрешенията, воден по реда на чл. 34 от Наредба № 2 на БНБ).

Актуализираният списък е изпратен на Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., с което БНБ е изпълнила своите задължения по този въпрос.