logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 октомври 2015 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за структурни промени в БНБ, произтичащи от възложените по закон правомощия на БНБ като орган за преструктуриране на банки, от приетия на 5 октомври 2015 г. от Управителния съвет на БНБ План за реформиране и развитие на банковия надзор, както и от поетите от управителя на БНБ ангажименти, свързани с институционалното развитие на БНБ, представени в Народното събрание.

Конкретните промени включват:

• Създаване на нова дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ на подчинение на управителя на БНБ.

• Реорганизиране на управление „Банков надзор“, което ще се състои от следните дирекции: „Инспекции“, „Дистанционен надзор“, „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, „Специфични надзорни дейности“, „Надзорна политика“ и „Надзорно-правна дейност“.

• Реорганизиране на управление „Банково“, което ще обхваща следните дирекции: „Платежни системи“, „Платежен надзор“, „Методология и финансови пазари“, „Централен кредитен регистър и задължителни минимални резерви“, „Статистика“ и „Главно счетоводство“.

Решението влиза в сила от 1 ноември 2015 г.