logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 декември 2015 г.

Българската народна банка получи окончателния доклад за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките по одитния доклад за извършен одит на бюджетните разходи на Централната банка и тяхното управление за периода от 1 януари до 31 декември 2014 г.

Заключението на Сметната палата от осъществената проверка е, че са изпълнени всички препоръки, дадени при извършения одит на отчета на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление през посочения период.