logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 септември 2018 г.

Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% в сила от 1 октомври 2019 г. В съответствие с чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8 на Българската народна банка решението за увеличаване на нивото на буфера се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на ЕССР и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Като основен измерител референтният индикатор е чувствителен към дължината на динамичните редове, докато допълнителните индикатори позволяват фокусиране на вниманието върху фактори, оказващи директно влияние върху текущото състояние и очакваното бъдещо развитие на кредита и произтичащите от това рискове. Към края на второто тримесечие на 2018 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 100.6%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-42.7 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Същевременно тенденциите в икономическата среда и кредитната активност дават основание да се смята, че страната се намира във възходящата фаза на икономическия и на финансовия цикъл. На фона на повишена икономическа активност вземанията на банковата система от неправителствения сектор нарастват с темпове над тези за последните години, особено в сегмента на кредитите за домакинства. Политиката на Българската народна банка е насочена към своевременно прилагане на мерки за ограничаване на рисковете и дисбалансите в банковата система, като в серия от свои действия до момента на кредитните институции бе посочвана необходимостта от поддържане на консервативни кредитни стандарти и адекватна капиталова подкрепа на растежа на кредитите. Настоящите благоприятни икономически условия дават възможност за допълнително укрепване на капиталовата позиция на кредитните институции, с което да се увеличи устойчивостта им срещу загуби при бъдеща материализация на циклични системни рискове, произтичащи от евентуални неблагоприятни развития в икономическата среда. За съхраняването на високата устойчивост на банковата система към бъдещи развития с неблагоприятен характер ще допринася поддържането на темпове на кредитен растеж и кредитни стандарти, отразяващи дългосрочния характер на кредитния риск в рамките на икономическия и финансовия цикъл.

За периода до края на третото тримесечие на 2019 г. равнището на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, се определя на 0%, като Българската народна банка може да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера и да го оповести съгласно чл. 5, ал. 5 и ал. 7, т. 6 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките.

Допълнителна информация за използваната методология и миналите решения може да се намери в раздел „Банков надзор: Капиталови буфери“.