logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 септември 2018 г.

От днес на интернет страницата на БНБ в рубрика „Платежна инфраструктура“ е достъпна обновената подрубрика „Платежна статистика“.

Публикувана е информация, съдържаща основни показатели от годишната статистика на плащанията за България за периода 2014 – 2017 г., изготвяна съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската цeнтрална банка (ЕЦБ) относно статистика на плащанията.

Информацията ще продължи да се публикува на годишна база през м. септември, едновременно с публикуването ѝ на интернет страницата на ЕЦБ за всички държави-членки на Европейския съюз.

Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ относно статистика на плащанията осигурява съставянето на статистическа информация за плащанията за всички държави-членки на Европейския съюз съгласно единна и хармонизирана методология, което позволява по-добрата съпоставимост на информацията и използването ѝ за различни цели.

Платежната статистика, изготвяна съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ относно статистика на плащанията, ще замени публикуваната досега информация „Обобщени данни за операциите на платежните системи, предоставените платежни услуги от доставчиците на платежни услуги“, чието изготвяне се преустановява.

Публикуването на данни за обработените плащания от платежната система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и от националния системен компонент на Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2-BNB) ще продължи да се извършва на месечна база.

Обобщени данни за обработените плащания през RINGS и TARGET2-BNB ще се публикуват и на полугодишна база (през м. юли) и на годишна база (през м. януари), позволяващи съпоставка с данните за минали периоди.