logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 юли 2018 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките.

Промените са продиктувани от пълното влизане в сила на изискванията за ликвидно покритие, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Европейската комисия за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции. С въпросния регламент отпада възможността за приложение на национални разпоредби в областта на ликвидната отчетност и се преминава към единни европейски отчетни образци.

Наред с друго, наредбата предвижда отпадане на таблица за падежната структура на активите, пасивите и задбалансовите позиции, която се заменя, считано от 1 март 2018 г., с падежна стълбица, въведена с Регламент (ЕС) 2017/2114 на Европейската комисия за изменение и допълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 680/2014 по отношение на образците и указанията. Отпадат и текстове, свързани с изискването за изчисление на коефициент за ликвидните активи и коефициент за ликвидност по падежни интервали, които се заместват от коефициенти за ликвидно покритие, уредени в Регламент (ЕС) № 2015/61.