logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 март 2018 г.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие нова Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки. Наредбата се издава на основание чл. 42 от Закона за БНБ, изменен с § 15, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за платежните услуги и платежните системи (приет от 44-тото Народно събрание на 22 февруари 2018 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 20 от 6 март 2018 г.). С нея се определят редът и начинът за предоставянето на информация на БНБ, необходима за съставянето на паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки на страната.

Текстът на наредбата е базиран на досега съществуващите указания на БНБ, с необходимата актуализация, без да се въвеждат промени по същество. Наредбата регламентира изискванията при предоставяне и обработка на статистическа информация, като определя обхвата на отчетните единици, типовете данни, честотата и сроковете, в които те се предоставят на БНБ.